ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Ελληνικής Ομοσπονδιας Υποβρύχιας Δραστηριότητας και Αθλητικής Αλιείας Ε.Ο.Υ.Δ.Α., με απόφαση αυτού της 8ης Φεβρουαρίου 2021, συγκαλεί τα σωματεία-μέλη της Ομοσπονδίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.),

Αθήνα 08/02/2021

Αριθ. Πρωτ. 7733                                                                     Προς Συλλόγους-Ν.Ο. Ε.Ο.Υ.Δ.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

         Για Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Ελληνικής Ομοσπονδιας Υποβρύχιας Δραστηριότητας και Αθλητικής Αλιείας Ε.Ο.Υ.Δ.Α., με απόφαση αυτού της 8ης Φεβρουαρίου 2021, συγκαλεί τα σωματεία-μέλη της Ομοσπονδίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), κατ΄άρθρο 12 παρ.1,2,3 και 4 του Καταστατικού της E.O.Υ.Δ.Α., την Κυριακή 28 Μαρτίου 2021 και ώρα 13:00 στα γραφεία της Ε.Ο.Υ.Δ.Α. (Ευρυδάμαντος 40 Αθήνα),  με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

1.Επικύρωση Πρακτικών της Γ.Σ. της Ε.Ο.Υ.Δ.Α., που διεξήχθη την 4η-6-2020.

2.Ενστάσεις κατά του Πίνακα των αντιπροσώπων και των δικαιουμένων ψήφου σωματείων – μέλων της Ε.Ο.Υ.Δ.Α., κατ΄άρθρο 12 παρ.10 του Καταστατικού της Ε.Ο.Υ.Δ.Α.

3.Εκλογή προέδρου και γραμματέα της Γ.Σ., κατ΄άρθρο 12 παρ.11 του Καταστατικού της Ε.Ο.Υ.Δ.Α.

4.Διοικητικός και οικονομικός   απολογισμός  του Δ.Σ. της Ε.Ο.Υ.Δ.Α.   για το χρονικό διάστημα από  1-1-2020 έως   31-12-2020 – Ισολογισμός της Ε.Ο.Υ.Δ.Α. έτους 2020.

5.Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Ο.Υ.Δ.Α. για το χρονικό διάστημα από 1-1-2020 έως 31-12-2020.

6.Έγκριση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού του Δ.Σ. της Ε.Ο.Υ.Δ.Α. για το χρονικό διάστημα από 1-1-2020 έως 31-12-2020 – Έγκριση ισολογισμού της Ε.Ο.Υ.Δ.Α. έτους 2020 – Έγκριση της Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής – Απαλλαγή του Δ.Σ. της Ε.Ο.Υ.Δ.Α. από κάθε ευθύνη για το πιο πάνω χρονικό διάστημα.

7.Εκλογή δυο (2) τακτικών και δυο (2) αναπληρωματικών μελών της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία, υπό την προεδρία του διορισθησομένου Δικαστικού Αντιπροσώπου, θα διενεργήσει τις αρχαιρεσίες, για την εκλογή προέδρου, μελών Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής

8.Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή:

α.Προέδρου του Δ.Σ.

β.Τεσσάρων (4) τακτικών και τριών  (3) αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ.

γ.Τριών (3) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών  μελών της  Εξελεγκτικής Επιτροπής.

9.Τροποποίηση του καταστατικού της Ε.Ο.Υ.Δ.Α. για την εναρμόνισή του με διατάξεις του ν.4726/2020 και για να καταστεί αυτό αρτιότερο και λειτουργικότερο.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία κατά την πιο πάνω Γ.Σ., κατ΄ άρθρο 12 παρ.6 του Καταστατικού της Ε.Ο.Υ.Δ.Α., συγκαλείται  νέα  Γ.Σ. σύμφωνα  με την ίδια διάταξη (12 παρ.6) του Καταστατικού, στον ίδιο πιο πάνω τόπο, την  πιο πάνω ίδια ημερομηνία 28_3-2021, και ώρα 14.00, με τα ίδια  πιο πάνω  εννιά (9) θέματα  ημερήσιας διάταξης.

Εναλλακτικά, αν η επιδημιολογικές συνθήκες, λόγω του COVID -19, δεν επιτρέψουν τη διεξαγωγή της Γ.Σ. με την παρουσία των Αντιπροσώπων των Σωματείων-Μελών, το Δ.Σ. επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αποφασίσει, σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν.4764/2020, όπως

η Γ.Σ. και οι αρχαιρεσίες διεξαχθούν σε ημερομηνία που θα ορίσει αυτό εκ νέου και οι σχετικές αποφάσεις κατ ́ αυτές ληφθούν με τη χρήση των πλέον πρόσφορων ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των Αντιπροσώπων των Σωματείων-Μελών της Ομοσπονδίας, τηρουμένων των λοιπών κείμενων και καταστατικών διατάξεων περί απαρτίας και λήψης απόφασης και διασφαλιζομένης της διαφάνειας και του αδιάβλητου των διαδικασιών.

– Ως αντιπρόσωποι (τακτικός – αναπληρωτής) ορίζονται μόνο τακτικά μέλη του Δ.Σ. του σωματείου που έχουν αποκτήσει, κατά το χρόνο του ορισμού τους, το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στο σωματείο. H απόφαση των σωματείων για τον ορισμό των αντιπροσώπων πρέπει να γνωστοποιηθεί στην Ε.Ο.Υ.Δ.Α. με υποβολή εγγράφου αυτών πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γ.Σ., δηλαδή μέχρι την 22α-3-2021 κατ’ άρθρο 12 παρ. 5 του Καταστατικού της Ε.Ο.Υ.Δ.Α. Κάθε σωματείο-μέλος της Ε.Ο.Υ.Δ.Α. εκπροσωπείται με έναν αντιπρόσωπο ή τον αναπληρωτή του, ο οποίος διαθέτει μία ψήφο και εκπροσωπεί ένα μόνο σωματείο.

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα σωματεία – μέλη της Ε.Ο.Υ.Δ.Α. τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Καταστατικού της Ε.Ο.Υ.Δ.Α.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Ε.Ο.Υ.Δ.Α, η υποβολή από τα σωματεία – μέλη με δικαίωμα ψήφου των προτάσεων υποψηφιοτήτων για την εκλογή προέδρου Δ.Σ., μελών Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής, πρέπει να γίνει εγγράφως στην Ομοσπονδία τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες  πριν από τη Γ.Σ., δηλαδή μέχρι την  24α-3-2021, κατ΄ άρθρο 13 παρ. 6 του Καταστατικού της Ε.Ο.Υ.Δ.Α.

Κάθε σωματείο με δικαίωμα ψήφου μπορεί  να προτείνει την υποψηφιότητα ενός  προσώπου προέδρου Δ.Σ., δύο προσώπων για Δ.Σ. και  την υποψηφιότητα ενός προσώπου για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Οι πιο πάνω προτεινόμενοι υποψήφιοι  μπορεί να είναι αντιπρόσωποι του σωματείου στη Γ.Σ. ή απλώς μέλη του με δικαίωμα, όμως, να εκλέγουν και  να εκλέγονται. Το σωματείο, μαζί με την πρότασή του για την υποψηφιότητα, υποβάλλει και γραπτή αίτηση προς την Ε.Ο.Υ.Δ.Α. του προτεινομένου για εκλογή μέλους του σωματείου για οποιαδήποτε εκλόγιμη θέση των πιο πάνω αρχαιρεσιών.

  • Μαζί με την πρόταση του σωματείου για υποψήφιους ως πρόεδρο του Δ.Σ., ως μέλη  του Δ.Σ. ή ως μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής,  πρέπει να υποβάλλεται στην Ε.Ο.Υ.Δ.Α. από το σωματείο και βεβαίωση ότι ο προτεινόμενος υποψήφιος είναι μέλος του με δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται, καθώς επίσης και στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, επί ποινή ακυρότητας της υποψηφιότητας του προτεινομένου υποψηφίου.
  • Οι υποψήφιοι για 1) πρόεδροι του Δ.Σ., 2) για μέλη του Δ.Σ. και 3) για μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, πρέπει να βεβαιώσουν με δήλωση του ν.1599/1986 ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύματα που προβλέπονται στις διατάξεις του ν.2725/1999.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ ΕΟΥΔΑ

 

 

Share