ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Υποβρύχιας Δραστηριότητας και Αθλητικής Αλιείας Ε.Ο.Υ.Δ.Α., με απόφαση αυτού της 7ης Φεβρουαρίου 2022, συγκαλεί τα σωματεία-μέλη της Ομοσπονδίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), κατ΄άρθρο 12 παρ.1,2,3 και 4 του Καταστατικού της E.O.Υ.Δ.Α., την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022 και ώρα 12:00 στα γραφεία της Ε.Ο.Υ.Δ.Α. (Ευρυδάμαντος 40 Αθήνα), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.
1.Επικύρωση Πρακτικών της Γ.Σ. της Ε.Ο.Υ.Δ.Α., που διεξήχθη την 26η -3-2021.
2.Ενστάσεις κατά του Πίνακα των αντιπροσώπων και των σωματείων – μελών της Ε.Ο.Υ.Δ.Α., κατ΄άρθρο 12 παρ.10 του Καταστατικού της Ε.Ο.Υ.Δ.Α.
3.Εκλογή προέδρου και γραμματέα της Γ.Σ., κατ΄άρθρο 12 παρ.11 του Καταστατικού της Ε.Ο.Υ.Δ.Α.
4.Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του Δ.Σ. της Ε.Ο.Υ.Δ.Α. για το χρονικό διάστημα από 1-1-2021 έως 31-12-2021 – Ισολογισμός της Ε.Ο.Υ.Δ.Α. έτους 2021.
5.Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Ο.Υ.Δ.Α. για το χρονικό διάστημα από 1-1-2021 έως 31-12-2021.
6.Έγκριση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού του Δ.Σ. της Ε.Ο.Υ.Δ.Α. για το χρονικό διάστημα από 1-1-2021 έως 31-12-2021 – Έγκριση ισολογισμού της Ε.Ο.Υ.Δ.Α. έτους 2021 – Έγκριση της Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής – Απαλλαγή του Δ.Σ. της Ε.Ο.Υ.Δ.Α. από κάθε ευθύνη για το πιο πάνω χρονικό διάστημα.
7.Τροποποίηση του κανονισμού ντόπινγκ της Ε.Ο.Υ.Δ.Α.
8.Τροποποίηση του κανονισμού εγγραφών μεταγραφών της Ε.Ο.Υ.Δ.Α.
9.Τροποποίηση των κανονισμών αθλημάτων της Ε.Ο.Υ.Δ.Α.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ ΕΟΥΔΑ 2022
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία κατά την πιο πάνω Γ.Σ., κατ΄ άρθρο 12 παρ.6 του Καταστατικού της Ε.Ο.Υ.Δ.Α., συγκαλείται νέα Γ.Σ. σύμφωνα με την ίδια διάταξη (12 παρ.6) του Καταστατικού, στον ίδιο πιο πάνω τόπο, την πιο πάνω ίδια ημερομηνία 30_3-2022, και ώρα 13.00, με τα ίδια πιο πάνω εννέα (9) θέματα ημερήσιας διάταξης.
Η Γ.Σ. θα διεξαχθεί με τη χρήση των πλέον πρόσφορων ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των Αντιπροσώπων των Σωματείων-Μελών της Ομοσπονδίας, τηρουμένων των λοιπών κείμενων και καταστατικών διατάξεων περί απαρτίας και λήψης απόφασης και διασφαλιζομένης της διαφάνειας και του αδιάβλητου των διαδικασιών, σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ΄αριθ. 72664/23-2-2021.
– Ως αντιπρόσωποι (τακτικός – αναπληρωτής) ορίζονται μόνο τακτικά μέλη του Δ.Σ. του σωματείου που έχουν αποκτήσει, κατά το χρόνο του ορισμού τους, το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στο σωματείο. H απόφαση των σωματείων για τον ορισμό των αντιπροσώπων πρέπει να γνωστοποιηθεί στην Ε.Ο.Υ.Δ.Α. με υποβολή εγγράφου αυτών πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γ.Σ., δηλαδή μέχρι την 24η-3-2022 κατ’ άρθρο 12 παρ. 5 του Καταστατικού της Ε.Ο.Υ.Δ.Α. Κάθε σωματείο-μέλος της Ε.Ο.Υ.Δ.Α. εκπροσωπείται με έναν αντιπρόσωπο ή τον αναπληρωτή του, ο οποίος διαθέτει μία ψήφο και εκπροσωπεί ένα μόνο σωματείο.
Δικαίωμα ψήφου έχουν τα σωματεία – μέλη της Ε.Ο.Υ.Δ.Α. τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Καταστατικού της Ε.Ο.Υ.Δ.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ ΕΟΥΔΑ 2022 (1)

Share