ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΗ ΜΕ ΚΑΛΑΜΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ – 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
**************** Ε. Ο. Υ. Δ. Α. ****************
ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΗ ΜΕ ΚΑΛΑΜΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ (ΑΝΔΡΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ)
ΑΓΩΝΕΣ.
1.- Οι αγώνες που αναγνωρίζει και παρέχει την έγκρισή της η ΕΟΥΔΑ διοργανώνονται αποκλειστικά από συλλόγους της δύναμής της οι οποίοι διαθέτουν την ειδική αθλητική αναγνώριση και είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ).
Με ευθύνη των διοργανωτών συλλόγων, και της επιτροπής αγώνα, διασφαλίζεται η πιστή τήρηση των κανόνων και το αδιάβλητο των αποτελεσμάτων. Οι αγώνες αυτοί μπορεί να έχουν χρηματικό αντίτιμο συμμετοχής, για την κάλυψη των οργανωτικών αναγκών των διοργανωτών συλλόγων, την ενίσχυση του Τομέα Αλιείας και την ενίσχυση της Εθνικής ομάδας για τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο/Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Το ύψος του αντιτίμου καθορίζεται στις αντίστοιχες Προκηρύξεις αγώνων.
2.- Απαγορεύεται στους συλλόγους η διοργάνωση πάσης φύσεως αγώνων χωρίς την έγγραφη έγκριση της ΕΟΥΔΑ. Απαγορεύεται στους συλλόγους και στους αθλητές τους, η συμμετοχή σε πάσης φύσεως αγώνες που δεν διαθέτουν την έγγραφη έγκριση της ΕΟΥΔΑ, ή την έγκριση της για συμμετοχή των αθλητών τους σε αγώνες του εξωτερικού.
3.- Αγώνες που αναγνωρίζει η ΕΟΥΔΑ και παρέχει την έγκριση της είναι οι κάτωθι:
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ.
4.- Είναι ο αγώνας που διοργανώνει κάθε σύλλογος και λαμβάνουν μέρος οι αθλητές του που οφείλουν να διαθέτουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας της ΕΟΥΔΑ.
Ο Εσωτερικός αγώνας μπορεί να είναι και προκριματικός.
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ.
5.- Είναι ο αγώνας που διοργανώνει κάθε σύλλογος και λαμβάνουν μέρος αθλητές, από τουλάχιστον δύο (2) συλλόγους της δύναμης της ΕΟΥΔΑ, που διαθέτουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και υγείας της ΕΟΥΔΑ.
Ο Διασυλλογικός αγώνας μπορεί να είναι προκριματικός ή για το πανελλήνιο πρωτάθλημα.
Ο Διασυλλογικός αγώνας μπορεί να είναι και διεθνής.
Στους Διασυλλογικούς αγώνες ο αριθμός των συλλόγων και των αθλητών που θα συμμετάσχουν είναι στην εκλεκτική δυνατότητα του διοργανωτή αναλόγως της υποδομής του και καθορίζεται στην αντίστοιχη Προκήρυξη του αγώνα.
6.- Όλοι οι παραπάνω αγώνες διοργανώνονται με την σύμφωνη γνώμη των κατά τόπους Λιμεναρχείων και την άδεια τέλεσης αγώνα από τις κατά τόπους Περιφέρειες, σύμφωνα με την Νομοθεσία περί Αθλητικής Αλιείας.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ.
7.- Όλα όσα αφορούν τις συμμέτοχες, τυχόν προκριματικούς το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα (ατομικό και ομαδικό), τη συγκρότηση της Εθνικής ομάδας, καθώς και την συμμετοχή των συλλόγων στις διάφορες αγωνιστικές εκδηλώσεις θα καθορίζονται στην Ειδική Προκήρυξη Αγωνιστικού Έτους (εφεξής θα καλείται ειδική προκήρυξη) η οποία θα εγκρίνεται από το Δ.Σ της ΕΟΥΔΑ στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου και θα ενημερώνονται όλοι οι σύλλογοι.
8.- Οι συμμετέχοντες στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:
• Άντρες
• Γυναίκες
• Βετεράνοι: Ηλικία άνω των 55 ετών.
• Νέοι: Ηλικία από 16 ως 21 ετών. (Αγόρια και κορίτσια)
• Έφηβοι: Ηλικία από 12 ως 16 ετών. (Αγόρια και κορίτσια)
Οι κατηγορίες που αγωνίζονται καθορίζονται στην ειδική προκήρυξη. Η συγκρότηση των Εθνικών ομάδων γίνεται πάντα σύμφωνα με τον κανονισμό της παγκόσμιας ομοσπονδίας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ.
9.- Την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα διασφαλίζει τριμελής Επιτροπή Αγώνα με επί κεφαλής τον Αλυτάρχη ο οποίος ορίζεται από την ΕΟΥΔΑ και δεν δύναται να αγωνίζεται.
Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της Επιτροπής Αγώνα ορίζονται από τον διοργανωτή σύλλογο με την σύμφωνη γνώμη της ΕΟΥΔΑ.
Για το πανελλήνιο πρωτάθλημα η επιτροπή του αγώνα αποτελείται από τους αρχηγούς των ομάδων και δεν πρέπει να έχει κάτω από τρία (3) μέλη πλέον του Αλυτάρχη. Τα μέλη της επιτροπής μπορούν να αγωνίζονται.
Όλα τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα αλλά και ο Αλυτάρχης πρέπει απαραιτήτως να γνωρίζουν τον παρόντα Κανονισμό, την ειδική προκήρυξη και την προκήρυξη των αγώνων σε όλα τα άρθρα τους.
Τα μέλη της επιτροπής αγώνα και οι κριτές είναι υπεύθυνα για την τήρηση των άρθρων του παρόντος κανονισμού. Προτείνεται να υπάρχουν πάντα δύο (2) κριτές σε κάθε τομέα με ευθύνη των διοργανωτών συλλόγων. Για το πανελλήνιο πρωτάθλημα κάθε σύλλογος είναι υποχρεωμένος να παράσχει έναν (1) κριτή ανά πέντε συμμετέχοντες αθλητές του. Οι κριτές απαγορεύεται να εγκαταλείπουν τη θέση τους και αν αυτό θεωρηθεί απαραίτητο, θα γίνεται μόνο μετά από ενημέρωση του Αλυτάρχη.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΑ.
10.- Οι διοργανωτές σύλλογοι των αγώνων ζητούν εγγράφως από την ΕΟΥΔΑ την ανάθεση της διοργάνωσης και μόλις πάρουν την επίσης έγγραφη ανάθεση/έγκριση της ΕΟΥΔΑ οφείλουν:
α) Να μεριμνήσουν για την έκδοση άδειας τέλεσης αγώνα, η οποία πρέπει να εκδοθεί τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες προ της ημερομηνίας τέλεσης του.
β) Να συμπληρώσουν και να αποστείλουν σε όλους τους συλλόγους της δύναμης της ΕΟΥΔΑ, που διαθέτουν τμήμα αθλητικής αλιείας την αντίστοιχη Προκήρυξη Αγώνα, τον παρόντα κανονισμό και την ειδική προκήρυξη του, την προς συμπλήρωση δήλωση συμμετοχής αθλητών καθώς και το πεδίο αγώνα.
11.- Οι σύλλογοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αγώνες υποχρεούνται να αποστείλουν τη δήλωση συμμετοχής αθλητών στο διοργανωτή σύλλογο και στον υπεύθυνο τομέα (casting@eoyda.gr ) τουλάχιστον (5) πέντε ημέρες πριν. Η δήλωση συμμετοχής πρέπει απαραιτήτως να αναγράφει το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό Μητρώου των αθλητών από το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας. Η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον νόμιμο εκπρόσωπο του συλλόγου.
12.- Κάθε σύλλογος υποχρεωτικά πρέπει να δηλώνει έναν αρχηγό ο οποίος μπορεί να είναι και αγωνιζόμενος αθλητής. Αρχηγός μπορεί να δηλωθεί και εκτός από τους αγωνιζόμενους αθλητές ο οποίος όμως πρέπει να είναι παρών σε όλη την διάρκεια του αγώνα και έχει δικαίωμα να εισέρχεται στις ψαρεύτρες των αθλητών του και να τους βοηθήσει στην περίοδο της προετοιμασίας πριν την έναρξη του αγώνα. Μετά την έναρξη του αγώνα δεν μπορεί να παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια με έργο, μόνο συμβουλές. Αν την αρμοδιότητα του αρχηγού ασκεί συμμετέχων αθλητής υπερισχύει η αρμοδιότητα του αθλητή και δεν δικαιούται να εγκαταλείψει τη θέση του. Ο αρχηγός της ομάδας είναι ο μόνος αρμόδιος για τυχόν υποβολή ενστάσεων.
13.- Συμβάσεις χορηγιών μεταξύ συλλόγων και χορηγών ή μεταξύ αθλητών και χορηγών κατατίθενται στην ΕΟΥΔΑ προς έγκριση σύμφωνα με το καταστατικό της και μόνο τότε επιτρέπεται στους Αθλητές να φέρουν σήματα χορηγών. Τυχόν παράβαση αυτού του κανόνα μπορεί να επιφέρει πειθαρχικές κυρώσεις.
Ο αλιευτικός εξοπλισμός που χρησιμοποιούν οι αθλητές είναι της ελεύθερης επιλογής τους και ουδείς μπορεί να επιβάλλει το αντίθετο ούτε κάτι τέτοιο μπορεί να προβλεφθεί σε σύμβαση χορηγίας χωρίς την σύμφωνη γνώμη του αθλητή.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
14.- Η διάρκεια του αγώνα καθορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη. Η ελάχιστη διάρκεια ορίζεται στις τέσσερεις (4) ώρες και ο κάθε αθλητής θα έχει στη διάθεσή του τουλάχιστον μία ώρα (1) πριν την έναρξη του αγώνα για να προετοιμαστεί. Η επιτροπή αγώνα έχει τη δυνατότητα να διακόψει τον αγώνα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή για λόγους ανωτέρας βίας που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των αθλητών. Σε αυτή την περίπτωση αν έχει συμπληρωθεί το ήμισυ της χρονικής διάρκειας του αγώνα, ο αγώνας είναι έγκυρος. Σε διαφορετική περίπτωση ο αγώνας ακυρώνεται.
15.- Πριν την έναρξη του αγώνα αλλά και κατά την διάρκεια του θα πραγματοποιείται έλεγχος του αλιευτικού εξοπλισμού και των δολωμάτων. Τον έλεγχο μπορούν να πραγματοποιήσουν οι κριτές και τα μέλη της Επιτροπής αγώνα.
16.- Απαγορεύεται στους αθλητές η αλίευση στο πεδίο του αγώνα 12 ώρες προ της έναρξής του.
17.- Οι αθλητές μπορούν να συν ελέγχουν τους συναθλητές τους για την τήρηση των άρθρων του παρόντος κανονισμού και να ενημερώνουν τους κριτές ή την επιτροπή αγώνα σε πιθανή παράβαση. Σχετικά με τα άρθρα των αλιευτικών εργαλείων και των καταμετρήσεων, οι μόνοι υπεύθυνοι για την τήρηση των αντίστοιχων άρθρων είναι ο Αλυτάρχης, οι κριτές και τα μέλη της επιτροπής αγώνα.
18.- Το ειδικό έντυπο καταγραφής των αλιευμάτων υπογράφεται από τον αθλητή μετά από κάθε καταμέτρηση που γίνεται από τους κριτές και μετά την λήξη του αγώνα οπότε και παραδίδεται στον Αλυτάρχη ο οποίος είναι ο μοναδικός υπεύθυνος να εκδώσει τα τελικά αποτελέσματα.
19.- Με την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων και προ της τελικής ανακοίνωσης τους, οι αρχηγοί των ομάδων έχουν δικαίωμα να τα ελέγξουν μέσα σε χρονικό διάστημα μισής (½) ώρας. Μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος ουδεμία ένσταση μπορεί να γίνει δεκτή όσον αφορά την έκδοση των αποτελεσμάτων.
ΤΟΜΕΙΣ – ΘΕΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ.
20.- Στους αγώνες του πανελληνίου πρωταθλήματος καθώς και σε όλους τους αγώνες που υπάρχει και ομαδική βαθμολογία ο αριθμός των τομέων καθορίζεται από τον μέγιστο αριθμό αθλητών που επιτρέπονται σε μία ομάδα.
Σε όλους του υπόλοιπους αγώνες ο αριθμός των τομέων αν δεν καθορίζεται στην ειδική προκήρυξη ή στην προκήρυξη αγώνα τότε δύναται να καθοριστεί από τον αριθμό των συμμετεχόντων αθλητών ώστε ο αριθμός των τομέων να καλύπτει όλους τους τομείς με τον ίδιο αριθμό αθλητών. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό ο τομέας που προκύπτει ονομάζεται τεχνητός, τοποθετείται στο τέλος των υπόλοιπων τομέων και ο στόχος είναι να έχει όσο το δυνατό κοντά στον αριθμό αθλητών των κανονικών τομέων.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
Αγώνας για το πανελλήνιο πρωτάθλημα που θα ολοκληρωθεί από μία σειρά τριών αγώνων με ατομική και ομαδική βαθμολογία 35 αθλητών. Η ομαδική βαθμολογία προκύπτει από ομάδα (4) αθλητών των οποίων μετράνε οι καλύτερες βαθμολογίες. Το πεδίο αγώνα θα χωριστεί σε πέντε (5) τομείς από επτά (7) αθλητές έκαστος. Εννοείται ότι το ίδιο μοτίβο θα επαναληφθεί μέχρι την ολοκλήρωση και των τριών αγωνιστικών.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
Διασυλλογικός μονός αγώνας χωρίς ομαδική βαθμολογία 39 αθλητών. Το πεδίο θα χωριστεί σε πέντε (5) τομείς. Στον τελευταίο τομέα που θα έχει επτά (7) αθλητές η βαθμολογία θα προκύψει παίρνοντας «δανεική» την βαθμολογία του τελευταίου αθλητή από τον τέταρτο τομέα και θα συγκριθεί με τους υπόλοιπους επτά. Εννοείται ότι ο αθλητής του 4 ου τομέα θα πάρει κανονικά κατάταξη στον τομέα που αρχικά ανήκει.
21.- Οι θέσεις των αθλητών στην τράπεζα του αγώνα και στους τομείς που έχουν καθοριστεί πραγματοποιείται με το πρόγραμμα κληρώσεων ή με κλήρωση πριν τον αγώνα ως εξής:
Κατ’ αρχήν καλούνται οι σύλλογοι που διαθέτουν τουλάχιστον έναν αθλητή σε κάθε τομέα. Αφού κληρωθούν όλες οι ομάδες των συλλόγων που συμπληρώνουν πλήρως τους τομείς (1η ομάδα όλων των συλλόγων, δεύτερη ομάδα κοκ.) καλούνται οι σύλλογοι που ο συνολικός αριθμός αθλητών τους δεν συμπληρώνουν όλους τους τομείς, με σειρά πλειοψηφίας και τέλος οι αθλητές των συλλόγων που περισσεύουν από τις ομάδες.
22.- Η ψαρεύτρα κάθε αθλητή πρέπει να είναι απαλλαγμένη από εμπόδια όπως σημαδούρες ή ρεμέτζα και σε τέτοια περίπτωση με ευθύνη του διοργανωτή συλλόγου αυτές οι ψαρεύτρες πρέπει να μένουν εκτός πεδίου. Το πλάτος της ψαρεύτρας δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 15 μέτρα (προτείνεται να είναι 20). Το μήκος της ψαρεύτρας πρέπει να είναι τουλάχιστον οκτώ (8) μέτρα από τη θάλασσα και προς τα πίσω και να είναι απαλλαγμένο από εμπόδια εφόσον αυτό είναι δυνατό.
Στην περίπτωση που η ψαρεύτρα ενός αθλητή αποδειχτεί ακατάλληλη λόγω εμποδίων, ο αθλητής μπορεί να ζητήσει από την επιτροπή αγώνα να μεταφερθεί στην εφεδρική ψαρεύτρα στο τέλος του τομέα μόνο κατά την πρώτη ώρα του αγώνα και η μεταφορά πραγματοποιείται μετά την πρώτη ώρα. Τα αλιεύματα που έχουν αλιευθεί κατά την πρώτη ώρα μετράνε κανονικά
στη βαθμολογία του αθλητή. Η απόφαση για την ακαταλληλότητα της ψαρεύτρας είναι στην κρίση του Αλυτάρχη. Σε κάθε περίπτωση ο Αλυτάρχης μπορεί να μεταφέρει κάποιον αθλητή κατά τη διάρκεια του αγώνα μόνο για λόγους ασφαλείας.
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ.
23.- Η βάση στήριξης του καλαμιού που ψαρεύει πρέπει να τοποθετείται στη στεγνή ακτή που έχει στην διάθεσή του ο αθλητής και πάντα στο κέντρο της ψαρεύτρας του.
24.- Σε περίπτωση σπασίματος καλαμιού ή μπερδέματος της κύριας πετονιάς επιτρέπεται στον αθλητή να μαζέψει την πετονιά με το χέρι. Τυχόν σύλληψη μετράει κανονικά στη βαθμολογία.
25.- Η βολή πρέπει να γίνεται από τον χώρο που αναλογεί στον κάθε αθλητή στα νοητά όρια της ψαρεύτρας του μόνο όταν το πεδίο μπροστά από τον αθλητή είναι ελεύθερο. Βολές που παρενοχλούν τους υπόλοιπους αθλητές απαγορεύονται και σε περίπτωση έντονων ρευμάτων ο αθλητής είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει κατάλληλα βαρίδια. Απαγορεύεται κάθε μέσο ρίψης της αρματωσιάς εκτός της μυϊκής δύναμης του αθλητή και της ελαστικότητας του καλαμιού.
26.- Οι βολές με την τεχνική Pendulum και άλλες τεχνικές ρίψεις είναι επιτρεπτές μόνο με τη χρήση ισχυρού Shock Leader με τα παρακάτω ελάχιστα όρια θραύσης:
30 lb (13,6 kg) Ελάχιστο για 85 gr Βαρίδι
40 lb (18,1 kg) Ελάχιστο για 113 gr Βαρίδι
50 lb (22,7 kg) Ελάχιστο για 141 gr Βαρίδι
60 lb (27,2 kg) Ελάχιστο για 198 gr Βαρίδι
70 lb (31,8 kg) Ελάχιστο για 227 gr Βαρίδι
27.- Απαγορεύεται ΑΥΣΤΗΡΑ στους αθλητές να βρίσκονται στο χώρο συναθλητή τους κατά την διάρκεια του αγώνα.
28.- Μετά την ρίψη της αρματωσιάς το καλάμι είτε τοποθετείται σε ειδική βάση στήριξης είτε το κρατά ο αθλητής στο χέρι, επιτρέπεται στους αθλητές να ανακτούν (σέρνουν) την πετονιά τους αργά ή γρήγορα.
29.- Απαγορεύεται το «κάρφωμα» του αλιεύματος καθώς επίσης και οι απότομες κινήσεις τύπου jigging με σκοπό το ακούσιο αγκίστρωμα του ψαριού.
30.- Σε αβαθή πεδία, επιτρέπεται να μπει ο αθλητής στο νερό είτε για την πραγματοποίηση βολής είτε για την ανάκτηση του ψαριού αλλά για μικρό χρονικό διάστημα και χωρίς το ύψος του νερού να υπερβαίνει το γόνατο.
31.- Σε περίπτωση που ο αθλητής ανακτά μεγάλο ψάρι, επιτρέπεται να εισέλθει σε διπλανή ψαρεύτρα για σύντομο χρονικό διάστημα και μέχρι να βγάλει το ψάρι στην ακτή. Ο αθλητής της διπλανής ψαρεύτρας απαγορεύεται να εμποδίσει με οποιονδήποτε τρόπο τον αθλητή που φέρνει το ψάρι.
32.- Αν κατά τη διάρκεια ανάκτησης αγκιστρωμένου ψαριού κοπεί το παράμαλλο ή ξαγκιστρωθεί το αλίευμα όταν βρίσκεται στη στεγνή ακτή, μετράει κανονικά στη βαθμολογία. Σε περίπτωση που το αλίευμα κοπεί ή ξαγκιστρωθεί μέσα στη θάλασσα, δεν μετράει στη βαθμολογία. Εξυπακούεται ότι απαγορεύεται αυστηρά στον αθλητή να εισέλθει στη θάλασσα για να μαζέψει το ξαγκιστρωμένο ψάρι.
33.- Επιτρέπεται η χρήση απόχης η οποία γίνεται προσωπικά από τον αθλητή και μόνο για να βγάλει από το νερό το αγκιστρωμένο ψάρι. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση γάντζου.
34.- Ο εξοπλισμός του κάθε αθλητή πρέπει να περιλαμβάνει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ κατάλληλο εξάρτημα για το μέτρημα των αλιευμάτων (χάρακα), πετσέτα, καθώς και έναν ευμεγέθη κουβά (τουλάχιστον 10lt) για την ασφαλή διατήρηση ζώντων των ψαριών μέχρι την μέτρησή τους από τον κριτή και έως την ασφαλή απελευθέρωση τους. Απαγορεύεται η χρήση απαγκιστρωτή (σε περίπτωση που το ψάρι έχει καταπιεί το αγκίστρι, τότε το αγκίστρι κόβεται κοντά στο στόμα) Σκοπός είναι η μεγιστοποίηση των πιθανοτήτων διατήρησης ζωντανού του αλιεύματος. Αθλητές που δεν θα φέρουν τον υποχρεωτικό εξοπλισμό δεν θα συμμετέχουν στον αγώνα.
ΜΕΤΡΗΣΙΜΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ – ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
35.- Όλοι οι αγώνες που η Ε.Ο.Υ.Δ.Α παρέχει την έγκριση της έχουν ως στόχο την ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ.
36.- Μετρήσιμα είναι ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ εκτός αυτών που έχουν οριστεί και ως δόλωμα, με μήκος πάνω από 12 εκ. Αλιεύματα ακριβώς 12 εκ. δεν καταμετρώνται. Αλιεύματα με μήκος 12,1 εκ. καταμετρώνται και κάθε μήκος με χιλ. αναγράφεται σε ακέραιο αύξοντα αριθμό (π.χ. 12,1 αναγράφεται 13 Κ.Ο.Κ.) Εξυπακούεται ότι τα αλιεύματα με μήκος 11,9 εκ δεν καταμετρώνται.
37. – Δεν καταμετρώνται τα μαλάκια ή καρκινοειδή τα οποία απελευθερώνονται ΑΜΕΣΑ στο φυσικό τους περιβάλλον. Αθλητής που δεν θα προβεί στην άμεση απελευθέρωση τους ακυρώνεται από τον αγώνα.
38.- Η διαδικασία καταμέτρησης και απελευθέρωσης των αλιευμάτων γίνεται ως εξής: α) Κάθε αθλητής που θα συλλάβει αλίευμα μικρότερο από 12 εκ. το απελευθερώνει ΑΜΕΣΑ. β) Κάθε αθλητής που θα συλλάβει αλίευμα μεγέθους πάνω από 12 εκ. το τοποθετεί μέσα στον κουβά τον οποίο θα έχει τοποθετήσει κοντά στην θάλασσα, γεμάτο θαλασσινό νερό, που πρέπει να ανανεώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα, για να έχει κατά το δυνατό τη θερμοκρασία της θάλασσας. γ) Στη συνέχεια ο αθλητής περιμένει τους κριτές για να κάνουν την καταμέτρηση και καταγραφή του αλιεύματος. δ) Μόνο οι κριτές επιτρέπεται να καταμετρούν το αλίευμα και να το καταγράφουν στο ειδικό έντυπο. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς τη μέτρηση μόνο ο Αλυτάρχης και οι κριτές είναι υπεύθυνοι για την τελική απόφαση. ζ) Στο τέλος του αγώνα ο αθλητής υπογράφει το ειδικό έντυπο, αποδεχόμενος πλήρως την καταμέτρηση. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να
υποβάλλει ένσταση μέσω του αρχηγού του η οποία και εκδικάζεται αμέσως. η) Απαγορεύεται οι αθλητές να μην παρουσιάζουν τα αλιεύματα τους στους κριτές.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
39.- α) Κάθε ένα μετρήσιμο αλίευμα λαμβάνει 10 βαθμούς. β) Κάθε εκατοστό μετρήσιμου αλιεύματος λαμβάνει 1 βαθμό. β) Ειδικά για όλα τα είδη των σαλαχιών η μέτρηση γίνεται από πτερύγιο σε πτερύγιο και λαμβάνουν 1 βαθμό για κάθε εκατοστό. Εξαιρείται η Βιόλα (Guitar Fish) που μετριέται κανονικά από τη μύτη ως το πτερύγιο της ουράς λαμβάνοντας ένα (1) βαθμό για κάθε εκατοστό.
40.- Το άθροισμα των παραπάνω (α + β) αποτελεί την ατομική βαθμολογία του αθλητή. Παράδειγμα Αθλητής Α α) Έχει αλιεύσει 12 αλιεύματα Χ 10 βαθμούς έκαστο = 120 βαθμοί β) Τα 12 αλιεύματα έχουν ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 182 εκατοστά = 182 βαθμοί Το άθροισμα α + β είναι 120 + 182 = 302 βαθμοί.
41.- Η σύγκριση της ατομικής βαθμολογίας κάθε αθλητή του ιδίου τομέα από την μεγαλύτερη προς την μικρότερη δίνει τον βαθμό ποινής του αθλητή για τον τομέα του αντιστρόφως ανάλογα (ο πρώτος 1 βαθμό ποινής, ο δεύτερος 2 κ.ο.κ.)
Η τελική ατομική κατάταξη του αγώνα διαμορφώνεται συγκρίνοντας τους πρώτους κάθε τομέα μεταξύ τους για την κατάληψη των πρώτων θέσεων της τελικής κατάταξης, οι δεύτεροι κάθε τομέα για την κατάληψη των επόμενων θέσεων κ.ο.κ.
Παράδειγμα: Αν οι τομείς είναι τρείς (3) τότε οι τρείς (3) πρώτοι αθλητές κάθε τομέα αφού συγκριθεί η συνολική ατομική βαθμολογία τους θα καταλάβουν τις θέσεις 1-3 με βαθμό ποινής το ένα (1) και για τους τρείς αθλητές, οι δεύτεροι του κάθε τομέα τις θέσεις 4-6 με βαθμούς ποινής το δύο (2), οι τρίτοι του κάθε τομέα τις θέσεις 7-9 με βαθμούς ποινής το τρία (3) κ.ο.κ.
ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
42.- Η ομαδική κατάταξη προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών ποινής των τεσσάρων (4) καλύτερων αθλητών κάθε συλλόγου για την κάθε αγωνιστική ημέρα. Λόγω ειδικών συνθηκών ο υπολογισμός της ομαδικής κατάταξης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος μπορεί να τροποποιηθεί αλλά σε κάθε περίπτωση ο τρόπος υπολογισμού θα πρέπει να αναφέρεται στην ειδική προκήρυξη της κάθε αγωνιστικής χρονιάς.
43.- ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΓΩΝΩΝ.
Ημερήσια Ατομική κατάταξη

Ο Μικρότερος βαθμός ποινής αγώνα.

Η μεγαλύτερη βαθμολογία αγώνα.

Τα περισσότερα σε αριθμό ψάρια.

Το μεγαλύτερο/μακρύτερο ψάρι.

Αν όλα τα παραπάνω είναι ίσα παίρνουν την ίδια κατάταξη και ο επόμενος/οι βαθμός/οι δεν απονέμεται/απονέμονται.
Συνολική Ατομική κατάταξη

Το μικρότερο άθροισμα βαθμών ποινής όλων των αγώνων.

Το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών όλων των αγώνων.

Ο μεγαλύτερος αριθμός ψαριών.

Το μεγαλύτερο/Μακρύτερο ψάρι.

Αν όλα τα παραπάνω είναι ίσα παίρνουν την ίδια κατάταξη και ο επόμενος/οι βαθμός/οι δεν απονέμεται.
Ημερήσια Ομαδική κατάταξη

Το μικρότερο άθροισμα βαθμών ποινής των καλύτερων αθλητών της ομάδας.

Το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών των αθλητών της ομάδας.

Το μεγαλύτερο άθροισμα ψαριών των αθλητών της ομάδας.

Αν όλα τα παραπάνω είναι ίσα παίρνουν την ίδια κατάταξη και ο επόμενος/οι βαθμός/οι δεν απονέμεται.
Συνολική Ομαδική κατάταξη

Το μικρότερο άθροισμα των ημερήσιων βαθμών ποινής κάθε ομάδας.

Το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών από την ημερήσια ομαδική κατάταξη.

Το μεγαλύτερο άθροισμα ψαριών των αθλητών της ομάδας.

Αν όλα τα παραπάνω είναι ίσα παίρνουν την ίδια κατάταξη και ο επόμενος/οι βαθμός/οι δεν απονέμεται.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΝΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ
44.- Στους αθλητές χωρίς αλιεύματα ο βαθμός ποινής του τομέα τους δίνεται, ως εξής:
Προσθέτουμε μεταξύ τους όλες τις θέσεις στον τομέα μετά τον τελευταίο αθλητή που έχει πιάσει ψάρια. Το άθροισμα αυτό διαιρείται με τον αριθμό των αθλητών χωρίς κανένα ψάρι. Το νούμερο που προκύπτει δίνει την θέση όλων αυτών των αθλητών στον τομέα τους. Σε περίπτωση δεκαδικού στρογγυλοποιούμε προς τα πάνω.
Παράδειγμα: Σε τομέα συμμετέχουν 7 αθλητές Έχουν καταλάβει βαθμό ποινής οι πέντε αθλητές (θέσεις 1η έως και 5η ) και οι υπόλοιποι δύο αθλητές δεν έχουν κανένα ψάρι. Προσθέτουμε τις υπόλοιπες μετά την 5η θέσεις δηλαδή την 6η και την 7η , 6 + 7 = 13 Διαιρούμε το άθροισμα 13 δια του αριθμού των αθλητών που δεν έχουν αλιεύσει κανένα ψάρι, 13 : 2 = 6,5 (στρογγυλοποίηση) = 7
Οι αθλητές που δεν έχουν αλιεύσει κανένα ψάρι καταλαμβάνουν βαθμό ποινής 7.
Οι δηλωμένοι αθλητές που απέχουν, αποκλείονται ή εγκαταλείπουν τον αγώνα καταλαμβάνουν το μέγιστο βαθμό ποινής του τομέα +1 (στο παράδειγμα 7+1 =8)
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ.
45.- Αν ένα αλίευμα έχει στο στόμα του ή στο σώμα του διάφορα αγκίστρια από τον ίδιο αθλητή το ψάρι μετράει στην βαθμολογία.
46.- Αλιεύματα που είναι αγκιστρωμένα μόνο από το σώμα τους και όχι από το στόμα μετράνε στην βαθμολογία.
47.- Εάν ένα αλίευμα αγκιστρωθεί από το στόμα από έναν αθλητή και στην συνέχεια το ίδιο ψάρι αγκιστρωθεί από την αρματωσιά ενός άλλου αθλητή, τότε το ψάρι μετράει στην βαθμολογία του αθλητή που το έχει αγκιστρώσει από το στόμα. Αν ένα αλίευμα είναι αγκιστρωμένο από το στόμα και από τους δύο αθλητές δεν καταμετράται σε κανέναν και απελευθερώνεται άμεσα.
48.- Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι αθλητές φέρουν μπερδεμένες αρματωσιές με αγκιστρωμένο ένα ή περισσότερα ψάρια δεν επιτρέπεται να τα ξαγκιστρώσουν χωρίς την παρουσία κριτή και μέχρι να διαπιστωθεί σε ποιον ανήκει το αλίευμα. Αλιεύματα πάνω σε κομμένες αρματωσιές που θα ανασυρθούν από τη θάλασσα δεν καταμετρώνται.
ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ.
49.- Κατά την διάρκεια του αγώνα κάθε αθλητής χρησιμοποιεί μόνο ένα καλάμι με μηχανισμό.
50.- Το ελάχιστο μήκος του καλαμιού ορίζεται στα 3,6 μέτρα και το μέγιστο μήκος στα 5 μέτρα. Το καλάμι πρέπει να έχει τουλάχιστον τρεις οδηγούς (δαχτυλίδια) στον κορμό του και ένα στην κορυφή του.
51.- Ο μηχανισμός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι απαραίτητα χειροκίνητος. Απαγορεύονται οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί.
52.- Για τη σύλληψη και έξοδο του ψαριού από το νερό καθώς και την ρίψη δεν επιτρέπεται καμιά άλλη ενεργειακή πηγή εκτός της μυϊκής δύναμης του αθλητή και της ελαστικότητας του καλαμιού.
53.- Η κύρια πετονιά αλλά και το παράμαλλο πρέπει να είναι από πετονιά ή νήμα.
Απαγορεύεται η χρήση σύρματος/μετάλλου για την κύρια πετονιά και το παράμαλλο ή μεταλλικοί σύνδεσμοι πριν το αγκίστρι.
54.- Μόνο μονά αγκίστρια οποιουδήποτε τύπου επιτρέπονται. Το ελάχιστο μέγεθος των αγκιστριών που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας αθλητής, η εξωτερική του καμπύλη πρέπει να έχει διάμετρο τουλάχιστον 5 χιλιοστά σύμφωνα με τον Κανονισμό της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας FIPS m. Η μέτρηση γίνεται με ειδικό εξάρτημα με πιστοποίηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας (ΕΟΥΔΑ). Απαγορεύονται οι σαλαγκιές. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας οι αθλητές μπορούν να δοκιμάσουν το μέγεθος των αγκιστριών τους στα ειδικά εξαρτήματα που έχουν οι κριτές και να αντικαταστήσουν τυχόν αγκίστρια. Μετά την έναρξη του αγώνα η χρήση ακατάλληλων αγκιστριών οδηγεί στον αποκλεισμό του αθλητή
55.- Οι αρματωσιές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον αγώνα πρέπει να έχουν έως τρία μονά αγκίστρια υποχρεωτικά ένα σε κάθε παράμαλλο. Οι αρματωσιές απαγορεύεται να έχουν συρόμενο αγκίστρι ή βαρίδι.
56.- Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των εφεδρικών καλαμιών που μπορεί να έχει ανοιχτά ο αθλητής. Τα εφεδρικά καλάμια απαγορεύεται να φέρουν αρματωσιά (μοντάρισμα μέχρι το στριφτάρι γρήγορης αλλαγής) και η μύτη τους απαγορεύεται να είναι στραμμένη προς τη θάλασσα.
57.- Απαγορεύεται στους αθλητές να έχουν εντός της θάλασσας ταυτόχρονα περισσότερα από ένα καλάμι.
58.- Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των αρματωσιών που μπορούν να έχουν οι αθλητές δολωμένες και έτοιμες προς χρήση, σε καμία περίπτωση όμως αυτές δεν μπορούν να είναι προσαρτημένες στα εφεδρικά τους καλάμια.
59.- Ελάχιστο επιτρεπόμενο βάρος βαριδιού ορίζονται τα 50 γραμμάρια. Ενώ σε καταστάσεις έντονων ρευμάτων ή θαλασσοταραχής επιβάλλεται η χρήση βαριδιού ανάλογου ώστε η αρματωσιά να μην παρασέρνεται σε διπλανές ψαρεύτρες. Απαγορεύονται τα βαρίδια μαλαγρωτές.
60.- Επιτρέπεται η χρήση προσελκυστικών υλικών όπως π.χ. αστραφτερά κουταλάκια, αστραφτερές πούλιες, έγχρωμες επιπλέουσες ή μη χάντρες, έγχρωμα φτερά, φωσφορίζοντα υλικά, κ.λπ. μεμονωμένα ή συνδυαστικά. Το μέγεθος αυτών σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ξεπερνά τα 15mm και να είναι υποχρεωτικά περασμένα στα παράμαλλα. Απαγορεύεται η χρήση φελλού.
61.- Τα είδη των δολωμάτων και η ποσότητα τους για κάθε αγώνα καθορίζονται στην Προκήρυξη αγώνα με απόφαση του διοργανωτή συλλόγου και τη σύμφωνη γνώμη του Τομέα Αλιείας από την ακτή της ΕΟΥΔΑ. Απαγορεύεται η κατοχή και χρήση άλλου δολώματος από τον αθλητή ή των ιδίων αλλά σε διαφορετική ποσότητα εφ’ όσον αυτή είναι καθορισμένη στην προκήρυξη του αγώνα. Η παράβαση του κανόνα αυτού οδηγεί στην αποβολή του αθλητή. Απαγορεύεται η χρήση τεχνητών δολωμάτων.
62.- Απαγορεύεται η χρήση πρόσθετων ενισχυτικών υλικών έντονης οσμής για τα δολώματα.
63.- Η προετοιμασία των δολωμάτων προ της έναρξης του αγώνα μπορεί να γίνει στο πίσω μέρος της ψαρεύτρας και όχι μπροστά στη θάλασσα.
64.- Απαγορεύεται η χρήση μαλάγρας, προ ή κατά τη διάρκεια του αγώνα. Η χρήση της οδηγεί στον αποκλεισμό του αθλητή.
ΓΕΝΙΚΑ
65.- Απαγορεύεται ΑΥΣΤΗΡΑ από τους αθλητές, κατά τη διάρκεια του αγώνα, η χρήση κινητού τηλεφώνου καθώς και η χρήση άλλων συσκευών επικοινωνίας. Μόνο με την άδεια του κριτή και παρουσίας του μπορεί να χρησιμοποιηθεί κινητό τηλέφωνο και μόνο σε περιπτώσεις μεγάλης ανάγκης Κατά τη διάρκεια του αγώνα οι αθλητές επικοινωνούν μόνο με τους κριτές τους και με τον αρχηγό της ομάδας τους. Αν κριθεί απαραίτητο για υποβολή ένστασης, ο αρχηγός της ομάδας μπορεί
να εισέλθει στην ψαρεύτρα τους με άδεια και συνοδεία μέλους της Επιτροπής αγώνα ή κριτή σε περίπτωση που είναι αγωνιζόμενος αθλητής. Εξυπακούεται ότι πριν θα έχει ανακτήσει την αρματωσιά του από τη θάλασσα.
66.- Αθλητές που αποσύρουν τον αλιευτικό τους εξοπλισμό και σταματούν το ψάρεμα πριν το τέλος του αγώνα ακυρώνονται και κατά συνέπεια τα αλιεύματα που έχουν, μέχρι την στιγμή που σταμάτησαν, δεν γίνονται δεκτά για την τελική καταμέτρηση. Η βαθμολογία τους είναι ο μέγιστος βαθμός ποινής τομέα +1.
67.- Οι αθλητές μπορούν να συν ελέγχουν τους συναθλητές τους για την τήρηση των άρθρων του παρόντος κανονισμού και να ενημερώνουν τους κριτές ή την επιτροπή αγώνα σε πιθανή παράβαση. Σχετικά με τα άρθρα του αλιευτικού εξοπλισμού και των καταμετρήσεων. Οι μόνοι υπεύθυνοι για την τήρηση των αντίστοιχων άρθρων είναι οι κριτές και τα μέλη της επιτροπής αγώνα.
68.- Επιτρέπεται να απομακρυνθεί ο αθλητής από την ψαρεύτρα του για μικρό χρονικό διάστημα, αφού πάρει την άδεια του κριτή του. Κατά τη διάρκεια της απουσίας του ο αθλητής θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει ανακτήσει την αρματωσιά του από τη θάλασσα.
69.- Η λήξη του αγώνα σημαίνεται με δύο ηχητικά σήματα. Το πρώτο ηχητικό σήμα σημαίνει τη λήξη του αγώνα που οι αθλητές πρέπει να βγάλουν την αρματωσιά τους από τη θάλασσα. Μόνο σε περίπτωση που ο αθλητής ανακτά κάποιο ψάρι μπορεί να εξαντλήσει το χρόνο των τριών (3) λεπτών που μεσολαβεί ανάμεσα στα δύο ηχητικά σήματα. Αν σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν καταφέρει να ανακτήσει το ψάρι και σημάνει το δεύτερο ηχητικό σήμα, το αλίευμα δεν καταμετράται. Μετά τη λήξη του αγώνα ο αθλητής πρέπει να παραμείνει στην ψαρεύτρα του μέχρι ο κριτής να καταγράψει και τις τελευταίες συλλήψεις και να υπογράψει το σχετικό έντυπο.
70.- Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με την τήρηση κάποιου άρθρου του κανονισμού ο Αλυτάρχης μπορεί να συγκαλέσει συμβούλιο όλων των αρχηγών με σκοπό την επίλυση όποιου προβλήματος προκύψει. Αν δεν υπάρξει ομόφωνη απόφαση το πρόβλημα τίθεται σε ψηφοφορία και η απόφαση της ψηφοφορίας είναι οριστική. Μόνο το ΔΣ της ΕΟΥΔΑ μπορεί να ανατρέψει τη συγκεκριμένη απόφαση έστω και σε δεύτερο χρόνο.
71.- Οι αθλητές οφείλουν να σέβονται τις αποφάσεις των οργάνων της ομοσπονδίας και να μην δυσφημούν με κανένα τρόπο το κύρος της, το κύρος των διοργανώσεων, με γραπτές ή λεκτικές παρεμβάσεις σε έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα. Παράβαση του συγκεκριμένου άρθρου επιφέρει πειθαρχικές κυρώσεις από την ΕΟΥΔΑ.
72.- ΛΟΓΟΙ ΑΜΕΣΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ)
Εκτός από τους λόγους αποβολής λόγω μη τήρησης συγκεκριμένων άρθρων του κανονισμού (όπου αναφέρεται), αποβολή του αθλητή επιβάλλεται και για τους παρακάτω λόγους.

Μη κόσμια συμπεριφορά αθλητή προς συναθλητή ή κριτή ή μέλους της επιτροπής αγώνα με λόγο ή έργο.

Η χρήση ακατάλληλων αγκιστριών μετά την έναρξη του αγώνα.

Η χρήση πρόσθετων ενισχυτικών οσμής σε δόλωμα.

Η χρήση διαφορετικού δολώματος ή και ποσότητας όταν αυτά καθορίζονται στην προκήρυξη του αγώνα.

Η χρήση εξοπλισμού που απαγορεύεται βάσει του παρόντος κανονισμού.

Η αποδεδειγμένη προσπάθεια από τον αθλητή να καταγράψει ψάρι που δεν αλίευσε ο ίδιος ή που έχει ήδη καταμετρηθεί.

Δύο παρατηρήσεις (κίτρινες κάρτες) σε έναν αγώνα.
73.- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΗ (ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ)
Για τους παρακάτω λόγους αλλά και για τις υπόλοιπες απαγορεύσεις του παρόντος κανονισμού και της ειδικής προκήρυξης και εφόσον δεν εμπίπτουν στα άρθρα περί άμεσου αποκλεισμού δίνεται στον αθλητή κίτρινη κάρτα η οποία ισχύει για τον συγκεκριμένο αγώνα.

Η συνέχιση του ψαρέματος πριν το αλίευμα τοποθετηθεί με ασφάλεια στον κουβά.

Το ψάρεμα έξω από την νοητή περιοχή της ψαρεύτρας του αθλητή.

Η συνέχιση του ψαρέματος μετά τη λήξη του αγώνα.

Η ενόχληση διπλανών αθλητών με οποιονδήποτε τρόπο.

Η χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλης συσκευής επικοινωνίας χωρίς άδεια.

Η ρύπανση της θάλασσας και της παραλίας με κάθε είδους σκουπίδια ακόμα και μετά τη λήξη του αγώνα.

Η εσκεμμένη κακοποίηση του αλιεύματος.
Η δεύτερη κίτρινη κάρτα για τους παραπάνω λόγους επιφέρει τον αποκλεισμό του αθλητή από τον αγώνα. Η βαθμολογία σε περίπτωση αποκλεισμού είναι σαν να μην παρέστη στον αγώνα με τον μέγιστο βαθμό ποινής τομέα + 1.
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
74.- Ο παρών Κανονισμός είναι εναρμονισμένος με τον τελευταίο Κανονισμό της FIPS-M και δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με νεότερες αποφάσεις της FIPS-M ή/και της ΕΟΥΔΑ, σε καμία περίπτωση όμως κατά την διάρκεια της εκάστοτε αγωνιστικής περιόδου. Για τυχόν ασάφειες του παρόντος Κανονισμού μόνη αρμόδια είναι η ΕΟΥΔΑ την οποία κατά την διάρκεια του αγώνα εκπροσωπεί μόνο ο υπεύθυνος τομέα και σε περίπτωση που δεν είναι παρόν, ο Αλυτάρχης ο οποίος αποφασίζει σχετικά χωρίς να χρειάζεται την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Αγώνα.
Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Υ.Δ.Α κατά τη κρίση του έχει το δικαίωμα να τροποποιεί, να αναβάλει και να μεταθέτει το πρόγραμμα των επισήμων αγωνιστικών αλλά και των τουρνουά.
Λόγω ειδικών συνθηκών του Πανελληνίου Πρωταθλήματος ο παρών Κανονισμός μπορεί να τροποποιηθεί αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναφέρεται στην ειδική προκήρυξη της κάθε αγωνιστικής χρονιάς.
75.- Ο παρών Κανονισμός αποτελείται από Εβδομήντα πέντε (75) άρθρα και την ειδική προκήρυξη. Άπαντα έχουν εγκριθεί στο σύνολο τους από την γενική συνέλευση της ΕΟΥΔΑ και έχουν αποσταλεί στην ΓΓΑ σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΟΥΔΑ και τα σχετικά οριζόμενα στον Αθλητικό Νόμο 2725/99 και τις τροποποιήσεις του, ισχύει δε από την ψήφιση του από την γενική συνέλευση και εφεξής.
Για το Δ.Σ. της ΕΟΥΔΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΗΝΑΣ            ΛΙΑΡΔΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Share