Γενικός Κανονισμός αλιείας από την ακτή με τεχνητά δολώματα (artificial lures) στα Αλμυρά και Γλυκά νερά

ΑΓΩΝΕΣ –  ΓΕΝΙΚΑ.

1.- Οι αγώνες που αναγνωρίζει και παρέχει την έγκρισή της η ΕΟΥΔΑ διοργανώνονται αποκλειστικά από συλλόγους της δύναμής της .

Με ευθύνη των διοργανωτών συλλόγων, διασφαλίζεται η πιστή τήρηση των κανόνων και το αδιάβλητο των αποτελεσμάτων. Οι αγώνες αυτοί μπορεί να έχουν χρηματικό αντίτιμο συμμετοχής, για την κάλυψη των οργανωτικών αναγκών των διοργανωτών συλλόγων, την ενίσχυση του Τομέα Αλιείας και την ενίσχυση της Εθνικής ομάδας για τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο/Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Το ύψος του αντιτίμου καθορίζεται στις αντίστοιχες Προκηρύξεις αγώνων.

2.- Απαγορεύεται στους συλλόγους η διοργάνωση πάσης φύσεως αγώνων χωρίς την έγγραφη έγκριση της ΕΟΥΔΑ. Απαγορεύεται στους συλλόγους και στους αθλητές τους, η συμμετοχή σε πάσης φύσεως αγώνες που δεν διαθέτουν την έγγραφη έγκριση της ΕΟΥΔΑ ,καθώς και την έγκριση της σε αγώνες του εξωτερικού.

3.- Αγώνες που αναγνωρίζει η ΕΟΥΔΑ και παρέχει την έγκριση της είναι οι κάτωθι:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ.

4.- Είναι ο αγώνας που διοργανώνει κάθε σύλλογος και λαμβάνουν μέρος όλοι οι αθλητές του που οφείλουν να διαθέτουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας της ΕΟΥΔΑ.

5.- Ο Εσωτερικός αγώνας μπορεί να είναι και προκριματικός.

6.- Ο Εσωτερικός αγώνας διοργανώνεται από τον σύλλογο πάντα με την έγγραφη έγκριση της ΕΟΥΔΑ, που ορίζει Αλυτάρχη.

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ.

7.- Είναι ο αγώνας που διοργανώνει  κάθε σύλλογος και λαμβάνουν μέρος συμμετέχοντες διαγωνιζόμενοι, από τουλάχιστον δύο (2) συλλόγους της δύναμης της ΕΟΥΔΑ, που διαθέτουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας και υγείας.

8.- Ο Διασυλλογικός αγώνας μπορεί να είναι προκριματικός ή πανελλήνιος

9.- Ο Διασυλλογικός αγώνας μπορεί να είναι και διεθνής.

10.- Στους Διασυλλογικούς αγώνες ο αριθμός των συλλόγων και των αθλητών που θα συμμετάσχουν είναι στην εκλεκτική δυνατότητα του διοργανωτή αναλόγως της υποδομής του και καθορίζεται στην αντίστοιχη Προκήρυξη του αγώνα.

11.- Ο Διασυλλογικός αγώνας διοργανώνεται από τον σύλλογο, πάντα με την έγγραφη έγκριση της ΕΟΥΔΑ που ορίζει Αλυτάρχη.

12.- Όλοι οι παραπάνω αγώνες διοργανώνονται με την σύμφωνη γνώμη των κατά τόπους Λιμεναρχείων και την άδεια τέλεσης αγώνα από τις κατά τόπους Περιφέρειες, σύμφωνα με την Νομοθεσία περί Αθλητικής Αλιείας.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ/ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ -ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ.

13.- Όλα όσα αφορούν τους Περιφερικούς/Προκριματικούς  το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα (ατομικό και ομαδικό) , την συγκρότηση της Εθνικής ομάδας, καθώς και την συμμετοχή των συλλόγων στις διάφορες αγωνιστικές  εκδηλώσεις  θα  καθορίζοντα από την  ειδική Προκήρυξη η  οποία  θα εγκρίνεται από το εκάστοτε  Δ.Σ στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου με την οποία θα ενημερώνονται όλοι η σύλλογοι. Ειδικά για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 2021-2022 θα ισχύουν  οι προηγούμενοι κανονισμοί με τις προσαρτήσεις τους έως το τέλους των τωρινών αγωνιστικών υποχρεώσεων.

14.- Ο συμμετέχοντες στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Άντρες : Ηλικία από 21 ως 55 ετών.
  • Γυναίκες : Ηλικία από 21 ως 55 ετών.
  • Βετεράνοι : Ηλικία άνω των 55 ετών.
  • Νέοι : Ηλικία από 16 ως 21 ετών.
  • Έφηβοι : Ηλικία από 12 ως 16 ετών.

Αντίστοιχα συγκροτούνται και οι εθνικές ομάδες εφόσον υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός συμμετεχόντων. Δεν είναι δυνατή η συγκρότηση εθνικής από διαφορετικές κατηγορίες σύμφωνα με τον κανονισμό της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ.

15.- Την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα διασφαλίζει τριμελής Επιτροπή Αγώνα με επί κεφαλής τον Αλυτάρχη ο οποίος ορίζεται από την ΕΟΥΔΑ και δεν δύναται να αγωνίζεται.

16.- Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της Επιτροπής Αγώνα ορίζονται από τον διοργανωτή σύλλογο με την σύμφωνη γνώμη της ΕΟΥΔΑ.

17.- Όλα τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα αλλά και ο Αλυτάρχης πρέπει απαραιτήτως να γνωρίζουν τον παρόντα Κανονισμό, την ειδική προκήρυξη   και την προκήρυξη των αγώνων σε όλα τα άρθρα τους.

18.- Τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα κρίνουν και αποφασίζουν για όλα όσα αφορούν τον αγώνα κατά πλειοψηφία και ισότιμα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΑ.

19.- Οι διοργανωτές σύλλογοι των αγώνων ζητούν εγγράφως από την ΕΟΥΔΑ την ανάθεση της διοργάνωσης και μόλις πάρουν την επίσης έγγραφη ανάθεση/έγκριση της ΕΟΥΔΑ οφείλουν:

α) Να μεριμνήσουν για την έκδοση άδειας τέλεσης αγώνα, η οποία πρέπει να εκδοθεί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες προ της ημερομηνίας τέλεσης του.

β) Να συμπληρώσουν και να αποστείλουν σε όλους τους συλλόγους της δύναμης της ΕΟΥΔΑ, που διαθέτουν τμήμα αθλητικής αλιείας την αντίστοιχη Προκήρυξη Αγώνα, τον παρόντα κανονισμό και την ειδική προκήρυξη του, την προς συμπλήρωση δήλωση συμμετοχής αθλητών καθώς και το πεδίο αγώνα.

20.- Οι σύλλογοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αγώνες υποχρεούνται να αποστείλουν τη δήλωση συμμετοχής αθλητών στο διοργανωτή σύλλογο και στον υπεύθυνο τομέα τουλάχιστον (5) πέντε  ημέρες πριν   . Η δήλωση συμμετοχής πρέπει απαραιτήτως να αναγράφει το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό Μητρώου των αθλητών από το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας. Η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον νόμιμο εκπρόσωπο του συλλόγου.

21.- Κάθε σύλλογος υποχρεωτικά πρέπει να δηλώνει έναν αρχηγό ο οποίος μπορεί να είναι και αγωνιζόμενος αθλητής. Αρχηγός μπορεί να δηλωθεί και εκτός από τους αγωνιζόμενους αθλητές ο οποίος όμως πρέπει να είναι παρών σε όλη την διάρκεια του αγώνα. Αν την αρμοδιότητα του αρχηγού ασκεί συμμετέχων αθλητής υπερισχύει η αρμοδιότητα του αθλητή και δεν δικαιούται να εγκαταλείψει τη θέση του. Ο αρχηγός της ομάδας είναι ο μόνος αρμόδιος για τυχόν υποβολή ενστάσεων.

22.- Συμβάσεις χορηγιών μεταξύ συλλόγων και χορηγών ή μεταξύ αθλητών και χορηγών κατατίθενται στην ΕΟΥΔΑ προς έγκριση σύμφωνα με το καταστατικό της και μόνο τότε επιτρέπεται στους Αθλητές να φέρουν σήματα χορηγών.

23.-Ο αλιευτικός εξοπλισμός που χρησιμοποιούν οι αθλητές είναι της ελεύθερης επιλογής τους και ουδείς μπορεί να επιβάλλει το αντίθετο ούτε και κάτι τέτοιο μπορεί να προβλεφθεί σε σύμβαση χορηγίας χωρίς την σύμφωνη γνώμη του αθλητή.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΑ – ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ.

24.-Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να βρίσκονται στα σημεία εκκίνησης τουλάχιστον μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα, ούτως ώστε να διευθετηθούν έγκαιρα οι διαδικασίες εκκίνησης (εγγραφή, ελέγχοι κάμερας, χορήγηση αριθμών κ.λ.π).

25.-Διαγωνιζόμενοι που φθάνουν στα σημεία εκκίνησης σε χρόνο λιγότερο από μισή ώρα πριν την έναρξη θα περιμένουν να διευθετήσουν τις διαδικασίες εγγραφής τους μετά από την εκκίνηση των υπόλοιπων διαγωνιζόμενων. Σε περίπτωση που κάποιος διαγωνιζόμενος γνωρίζει εκ των προτέρων ότι θα αργήσει, θα πρέπει να ειδοποιήσει τον Αλυτάρχη ή την Επιτροπή Αγώνων όχι αργότερα από τις 21.00 της προηγούμενης ημέρας του διαγωνισμού (εκτός σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης).

26.-Όταν σε αγώνα υπάρχουν δύο (2) ή περισσότερα σημεία εκκίνησης, οι διαγωνιζόμενοι θα δικαιούνται να επιλέγουν το σημείο εκκίνησης με γνωστοποίηση προς τον Αλυτάρχη το αργότερο μέχρι τις 21.00 της προηγούμενης του αγώνα. Σε περίπτωση που διαγωνιζόμενος αμελήσει να δηλώσει το σημείο εκκίνησής του, τότε θα τοποθετείται αυτόματα στο σημείο από όπου θα ξεκινήσουν οι λιγότεροι αθλητές. Εάν υπάρχει ίσος αριθμός διαγωνιζόμενων σε κάθε σημείο τότε θα κληρωθεί το σημείο εκκίνησής τους. Οι διαγωνιζόμενοι δικαιούνται να τερματίσουν σε διαφορετικό σημείο από το σημείο εκκίνησης εάν το επιθυμούν.

27.-Το ψάρεμα επιτρέπεται μόνο από την ακτή. Ψάρεμα μέσα από το νερό με οποιοδήποτε μέσο απαγορεύεται. Το ψάρεμα θα επιτρέπεται σε ολόκληρο τον υδατοφράκτη εκτός από τις περιοχές που έχουν απαγορευθεί με βάση την άδεια ψαρέματος ή από τους διοργανωτές.

28.-Απαγορεύεται οποιαδήποτε μετακίνηση των διαγωνιζόμενων με αυτοκίνητο ή άλλο τροχοφόρο μέσο μετά την έναρξη του διαγωνισμού. Για το λόγο αυτό ο όμιλος και η ΕΟΥΔΑ επιτείνει την προσοχή στους διαγωνιζόμενους να φέρουν την κατάλληλη ενδυμασία και τα κατάλληλα παπούτσια. Συνίσταται να μην αγνοούνται οι προειδοποιήσεις των κινδύνων που υπάρχουν. Ο όμιλος και η ΕΟΥΔΑ ΔΕΝ θα φέρει καμιά ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή τραυματισμό.

39.-Όλοι οι αγώνες διεξάγονται μόνον ημέρα .

30.-Η διάρκεια του αγώνα καθορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη. Η ελάχιστη διάρκεια ορίζεται στις τέσσερεις (4) ώρες και ο κάθε αθλητής θα έχει στη διάθεσή του τουλάχιστον μισή (1/2) ώρα πριν την έναρξη του αγώνα για να προετοιμαστεί.

31.-Η επιτροπή αγώνα και οι αρχηγοί των συλλόγων έχουν τη δυνατότητα να διακόψουν τον αγώνα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή για λόγους ανωτέρας βίας που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των αθλητών. Σε αυτή την περίπτωση αν έχει συμπληρωθεί το ήμισυ της χρονικής διάρκειας του αγώνα, ο αγώνας είναι έγκυρος. Σε διαφορετική περίπτωση ο αγώνας ακυρώνεται και μετατίθεται σε διαφορετική ημερομηνία.

32.-Πριν την έναρξη του αγώνα αλλά και κατά την διάρκεια του θα πραγματοποιείται έλεγχος του αλιευτικού εξοπλισμού, των δολωμάτων, πιθανόν και σωματικός. Τον έλεγχο μπορούν να πραγματοποιήσουν οι κριτές και τα μέλη της Επιτροπής αγώνα.

33.-Κατά την διάρκεια του αγώνα κάθε αθλητής χρησιμοποιεί μόνο ένα καλάμι με μηχανισμό.

34.-Το μήκος του καλαμιού ορίζεται μέχρι τα 2,75 μέτρα.

35.-Το καλάμι πρέπει να έχει τουλάχιστον τρεις οδηγούς (δαχτυλίδια) στον κορμό του και ένα στην κορυφή του.

36.-Ο μηχανισμός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι απαραίτητα χειροκίνητος οριζοντίου ή καθέτου τυμπάνου. Απαγορεύονται οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί.

37.-Το καλάμι και ο μηχανισμός που χρησιμοποιούν οι αθλητές είναι της ελεύθερης επιλογής τους και ουδείς μπορεί να επιβάλλει το αντίθετο ούτε και κάτι τέτοιο μπορεί να προβλεφθεί σε σύμβαση χορηγίας χωρίς την σύμφωνη γνώμη του αθλητή.

38.-Για τη σύλληψη και έξοδο του ψαριού από το νερό καθώς και την ρίψη δεν επιτρέπεται καμιά άλλη ενεργειακή πηγή εκτός της μυϊκής δύναμης του αθλητή και της ελαστικότητας του καλαμιού.

39.-Η κύρια πετονιά/νήμα αλλά και το παράμαλλο πρέπει να είναι από υλικό μονοϊνικό ή πολυϊνικό (πετονιά ή νήμα).

40.-Απαγορεύεται η χρήση σύρματος/μετάλλου για την κύρια πετονιά και το παράμαλλο.

41.-Το ελάχιστο μέγεθος των αγκιστριών που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας αθλητής, η εξωτερική του καμπύλη πρέπει να έχει διάμετρο τουλάχιστον 5 χιλιοστά. Η μέτρηση γίνεται με τον ειδικό κύλινδρο σύμφωνα με τον Κανονισμό και την πιστοποίηση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας FIPSm.

42.-Αθλητής που θα βρεθούν στην κατοχή του ή θα χρησιμοποιήσει αγκίστρια ή δολώματα εκτός κανονισμού, αποβάλλεται από τον αγώνα.

43.-Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των εφεδρικών καλαμιών με μηχανισμό που μπορεί να έχει μαζί του ο αθλητής. Ο αθλητής μπορεί να χρησιμοποιεί μόνο ένα καλάμι κάθε φορά.

44.-Απαγορεύεται στους αθλητές να έχουν εντός της θάλασσας ταυτόχρονα περισσότερα από ένα καλάμια.

45.-Απαγορεύεται η χρήση φελλού.

Φωτογραφική & Ρίγα:

46.-Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή τηλέφωνο με δυνατότητα φωτογραφίας υψηλής ανάλυσης. Οι φωτογραφικές μηχανές ή τηλέφωνα, θα πρέπει να παρέχουν την δυνατότητα μεταφοράς του φωτογραφικού υλικού σε συσκευή της Επιτροπής Αγώνων ή σε συγκεκριμένη εφαρμογή, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για το αρχείο του πρωταθλήματος ή την ιστοσελίδα του συλλόγου η τις ΕΟΥΔΑ.

47.-Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να καταχωρούν σε συσκευή της Επιτροπής Αγώνων ή σε συγκεκριμένη εφαρμογή, τις φωτογραφίες κάθε αγώνα, εντός 24 ωρών από τη λήξη του, ούτως ώστε σε περίπτωση ένστασης ή αμφισβήτησης των αποτελεσμάτων του αγώνα να μπορεί να γίνει η ορθή επανεξέταση.

48.-Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος δεν καταχωρήσει τις φωτογραφίες του έγκαιρα, δεν θα υπολογίζεται η βαθμολογία του αγώνα στη γενική βαθμολογία του πρωταθλήματος.

49.-Διαγωνιζόμενοι που αγωνίζονται για πρώτη φορά, θα πρέπει απαραίτητα να προμηθευτούν από τον όμιλο την εγκεκριμένη ρίγα (πήχη) για τη μέτρηση των ψαριών. Όσοι διαθέτουν την εγκεκριμένη ρίγα από προηγούμενες συμμετοχές οφείλουν να τη φέρουν μαζί τους.

50.-Τα ψάρια πρέπει να φωτογραφίζονται πάνω στη ρίγα ορθά και να αφήνονται πίσω στο νερό ζωντανά. Εάν κάποιο ψάρι πεθάνει τότε ο διαγωνιζόμενος θα επιβαρύνεται με 20 βαθμούς ποινής.

51.-Σε κάθε αγώνα ο κάθε αθλητής θα παίρνει νούμερα καταμέτρησης των ψαριών από τον διοργανωτή σύλλογο (διαφορετικά σε κάθε αγώνα). Τα νούμερα θα πρέπει να παραδίδονται πίσω στο διοργανωτή σύλλογο  μετά το τέλος του αγώνα. Σε περίπτωση απώλειας των νούμερων, ο αθλητής θα χρεώνεται την αντικατάσταση τους.

52.-Η κάθε φωτογραφία, έκτος από το ψάρι και τη ρίγα, θα πρέπει να έχει το ανάλογο νούμερο. Ψάρια που φωτογραφίζονται χωρίς τα νούμερα του τον αθλητή, δεν θα μετρούν στο σύνολο των ψαριών.

Κατά Τη Διάρκεια Του Αγώνα

53.-Η βολή επιτρέπεται από όλα τα μέρη (μπροστά ή πίσω, αριστερά ή δεξιά) του τμήματος της ακτής που αναλογεί στον αθλητή μόνο όταν ο χώρος μπροστά από τον αθλητή είναι ελεύθερος.

54.-Η βολή πρέπει να γίνεται στα νοητά όρια της ψαρεύτρας του αθλητή. Βολές που παρενοχλούν τους υπόλοιπους αθλητές απαγορεύονται και η τήρηση του παρόντος άρθρου επαφίεται στο «ευ αγωνίζεσθε» και στην αθλητική συνείδηση κάθε αθλητή.

55.-Απαγορεύεται οι αθλητές να παρενοχλούν με οποιοδήποτε τρόπο τους διπλανούς τους συναθλητές. Αν η παρενόχληση συμβεί αποδεδειγμένα περισσότερες από δύο φορές ο αθλητής μηδενίζεται και κατά συνέπεια αποβάλλεται από τον αγώνα.

56.Απαγορεύεται ΑΥΣΤΗΡΑ στους αθλητές να βρίσκονται στο χώρο συναθλητή τους κατά την διάρκεια του αγώνα.

57.-Τα δολώματα είναι τεχνητά εργοστασιακά σκληρά ή μαλακά όπως αυτά καθορίζονται στην εκάστοτε προκήρυξη αγώνα από τον ίδιο τον αθλητή.

58.-Απαγορεύεται η χρήση φυσικών δολωμάτων.

59.-Η χρήση ενισχυτικών υλικών έντονης οσμής απαγορεύεται. Η Επιτροπή Αγώνα έχει το δικαίωμα να πάρει, δείγματα των δολωμάτων από οποιονδήποτε αθλητή, αντικαθιστώντας τα με άλλα, οποιαδήποτε στιγμή του αγώνα προς έλεγχο. Η απόδειξη τυχόν χρησιμοποίησης υλικών έντονης οσμής χρειάζεται ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής αγώνα και επιφέρει την ΑΜΕΣΗ αποβολή του αθλητή.

60.-Απαγορεύεται η χρήση μαλάγρας, προ ή κατά την διάρκεια του αγώνα. Η παράβαση του κανόνα αυτού οδηγεί στον αποκλεισμό του αθλητή, χωρίς να αποκλείεται και η επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων, από την Ομοσπονδία.

61.-Σε περίπτωση που ο αθλητής ανακτά μεγάλο ψάρι, επιτρέπεται να εισέλθει σε διπλανή ψαρεύτρα για σύντομο χρονικό διάστημα και μέχρι να βγάλει το ψάρι στην ακτή. Ο αθλητής της διπλανής ψαρεύτρας απαγορεύεται να εμποδίσει με οποιονδήποτε τρόπο τον αθλητή που φέρνει το ψάρι.

62.-Αν κατά τη διάρκεια ανάκτησης αγκιστρωμένου ψαριού κοπεί το παράμαλλο ή ξαγκιστρωθεί το αλίευμα όταν βρίσκεται στη στεγνή ακτή, μετράει κανονικά στη βαθμολογία. Σε περίπτωση που το αλίευμα κοπεί ή ξαγκιστρωθεί μέσα στη θάλασσα, δεν μετράει στη βαθμολογία. Εξυπακούεται ότι απαγορεύεται αυστηρά στον αθλητή να εισέλθει στη θάλασσα για να μαζέψει το ξαγκιστρωμένο ψάρι.

63.-Επιτρέπεται η χρήση απόχης η οποία γίνεται προσωπικά από τον αθλητή και μόνο για να βγάλει από το νερό το αγκιστρωμένο ψάρι. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση γάντζου.

64.-Ο εξοπλισμός του κάθε αθλητή πρέπει να περιλαμβάνει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ κατάλληλο εξάρτημα για το μέτρημα των αλιευμάτων (ρίγα), την απαγκίστρωση (απαγκιστρωτή) καθώς και από το leap grip έτσι ώστε να μην πιάσουν το ψάρι με χέρια. Το ψάρι απελευθερώνεται ΑΜΕΣΑ μετά την καταμέτρηση του από τον αθλητή.

Μετρήσιμα Αλιεύματα – Ασφαλής Απελευθέρωση Αλιευμάτων

65.-Όλοι οι αγώνες που η ΕΟΥΔΑ παρέχει την έγκριση της (εσωτερικός, διασυλλογικός, αγώνες Πανελληνίου Πρωταθλήματος, ειδικός αγώνας) έχουν ως στόχο την ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ.

67.-Μετρήσιμα είναι ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ με μήκος από 12 εκ. και πάνω. Αλιεύματα ακριβώς 12 εκ. δεν καταμετρώνται. Αλιεύματα με μήκος 12,1 εκ. καταμετρώνται και κάθε μήκος με χιλ. αναγράφεται σε ακέραιο αύξοντα αριθμό (π.χ. 12,1 αναγράφεται 13 κ.ο.κ.) Εξυπακούεται ότι τα αλιεύματα με μήκος 11,9 εκ δεν καταμετρώνται.

68.-Δεν καταμετρώνται τα μαλάκια ή καρκινοειδή τα οποία απελευθερώνονται ΑΜΕΣΑ στο φυσικό τους περιβάλλον. Αθλητής που δεν θα προβεί στην άμεση απελευθέρωση τους ακυρώνεται από τον αγώνα.

69.-Η διαδικασία καταμέτρησης και απελευθέρωσης των αλιευμάτων γίνεται ως εξής:

α) Κάθε αθλητής που θα συλλάβει αλίευμα μικρότερο από 12,1 εκ. το απελευθερώνει ΑΜΕΣΑ.

β) Κάθε αθλητής που θα συλλάβει αλίευμα μεγέθους από 12,1 εκ. και πάνω, το τοποθετεί επάνω στην ειδική ταινία μετρητή με κλειστό στόμα και ανοιχτή ουρά και αφού τοποθετήσει επάνω ή δίπλα στο ψάρι την κάρτα συμμετοχής στον αγώνα που έχει λάβει κατά την εγγραφή τού στον αγώνα φωτογραφίζει το ψάρι.

γ) Στο τέλος του αγώνα ο αθλητής παραδίδει στους κριτές για να κάνουν την καταμέτρηση και τις φωτογραφίες των αλιευμάτων.

δ) Μόνο οι κριτές επιτρέπεται να κάνουν την τελική καταμέτρηση των αλιευμάτων και να το καταγράφουν στο ειδικό έντυπο. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς τη μέτρηση μόνο τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα είναι υπεύθυνα για την τελική απόφαση.

ε) Ο αθλητής αμέσως μετά την καταμέτρηση και καταγραφή υπογράφει υποχρεωτικά το σχετικό έντυπο.

ζ) Στο τέλος του αγώνα ο αθλητής υπογράφει τελικά το ειδικό έντυπο, αποδεχόμενος πλήρως την καταμέτρηση. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να υποβάλλει ένσταση μέσω του αρχηγού του η οποία και εκδικάζεται αμέσως.

70.-Η παραπάνω διαδικασία καταμέτρησης, καταγραφής και απελευθέρωσης των αλιευμάτων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και αθλητής που δεν θα την ακολουθήσει αποβάλλεται από τον αγώνα.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ.

71.-Αν ένα αλίευμα έχει στο στόμα του ή στο σώμα του διάφορα αγκίστρια από τον ίδιο αθλητή το ψάρι μετράει στην βαθμολογία.

72.-Αλιεύματα που είναι αγκιστρωμένα μόνο από το σώμα τους και όχι από το στόμα μετράνε στην βαθμολογία.

73.-Εάν ένα αλίευμα αγκιστρωθεί από το στόμα από έναν αθλητή και στην συνέχεια το ίδιο ψάρι αγκιστρωθεί από την αρματωσιά ενός άλλου αθλητή, τότε το ψάρι μετράει στην βαθμολογία του αθλητή που το έχει αγκιστρώσει από το στόμα. Αν ένα αλίευμα είναι αγκιστρωμένο από το στόμα και από τους δύο αθλητές δεν καταμετράται σε κανέναν και απελευθερώνεται άμεσα στο φυσικό του περιβάλλον.

74.-Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι αθλητές φέρουν μπερδεμένες αρματωσιές με αγκιστρωμένο ένα ή περισσότερα ψάρια δεν επιτρέπεται να τα ξαγκιστρώσουν χωρίς την παρουσία κριτή και μέχρι να διαπιστωθεί σε ποιον ανήκει το αλίευμα.

75.-Ο διαγωνιζόμενος που θα παρουσιαστεί στο σημείο τερματισμού μετά τη λήξη του αγώνα θα μηδενίζεται και θα του αφαιρούνται 50 βαθμοί από την προσωπική του βαθμολογία (σε περίπτωση που έχει λιγότερους από 50 βαθμούς θα παίρνει αρνητικό πρόσημο). Ο κανονισμός αυτός δεν ισχύει σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού του αθλητή ή σε περίπτωση εκτάκτων καταστάσεων (πχ. πυρκαγιά ή βροχών) που αποκόπτουν τη λογική διαδρομή της επιστροφής. Ο Αρχικριτής και τα μέλη της Επιτροπής Αγώνων είναι υπεύθυνοι να αποφασίσουν εάν η καθυστέρηση του αθλητή εμπίπτει σε αυτές τις κατηγορίες.

76.-Οποιαδήποτε αποχώρηση κατά τη διάρκεια του αγώνα (εκτός αν συντρέχει σοβαρό πρόβλημα) θα οδηγεί σε μηδενισμό του διαγωνιζόμενου από τον αγώνα. Σε περίπτωση που κάποιος διαγωνιζόμενος γνωρίζει εκ των προτέρων ότι θα πρέπει να αποχωρήσει πριν την λήξη του αγώνα, θα πρέπει να ενημερώσει τον Αρχικριτή και την Επιτροπή Αγώνων το αργότερο μέχρι την έναρξη του αγώνα.

Βαθμολογία

77.- α) Κάθε ένα μετρήσιμο αλίευμα λαμβάνει 10 βαθμούς.

β) Κάθε εκατοστό μετρήσιμου αλιεύματος λαμβάνει 1 βαθμό. Ειδικά για τα αλιεύματα : μουγγρί, λούτσο, ζαργάνα, σμέρνα, κάθε εκατοστό λαμβάνει ½ βαθμό.

γ) Ειδικά για όλα τα είδη των σαλαχιών η μέτρηση γίνεται από πτερύγιο σε πτερύγιο και λαμβάνουν 1 βαθμό για κάθε εκατοστό. Εξαιρείται η Βιόλα (Guitar Fish) που μετριέται κανονικά από τη μύτη ως το πτερύγιο της ουράς λαμβάνοντας ένα (1) βαθμό για κάθε εκατοστό.

78.- Το άθροισμα των παραπάνω (α+β) αποτελεί την βαθμολογία του αθλητή.

Παράδειγμα

Αθλητής Α

α) Έχει αλιεύσει 12 αλιεύματα Χ 10 βαθμούς έκαστο = 120 βαθμοί

β) Τα 12 αλιεύματα έχουν ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 182 εκατοστά = 182 βαθμοί

Το άθροισμα α + β είναι 120 + 182 = 302 βαθμοί.

79.- Ο παρών Κανονισμός είναι εναρμονισμένος με τον τελευταίο Κανονισμό της FIPS-M και δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με νεότερες αποφάσεις της FIPS-M ή/και της ΕΟΥΔΑ, σε καμία περίπτωση όμως κατά την διάρκεια της εκάστοτε αγωνιστικής περιόδου. Για τυχόν ασάφειες του παρόντος Κανονισμού μόνη αρμόδια είναι η ΕΟΥΔΑ την οποία κατά την διάρκεια του αγώνα εκπροσωπεί μόνο ο υπεύθυνος τομέα και σε περίπτωση που δεν είναι παρόν, ο Αλυτάρχης ο οποίος αποφασίζει σχετικά χωρίς να χρειάζεται την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Αγώνα.

80.-ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Υ.Δ.Α κατά τη κρίση του έχει το δικαίωμα να τροποποιεί ,να αναβάλει και να μεταθέτει το πρόγραμμα των επισήμων αγωνιστικών αλλά και των τουρνουά .

81.- Ο παρών Κανονισμός αποτελείται από ογδόντα ένα  (81) άρθρα και την ειδική προκήρυξη . Άπαντα έχουν εγκριθεί στο σύνολο τους από την γενική συνέλευση της ΕΟΥΔΑ και έχουν αποσταλεί στην ΓΓΑ σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΟΥΔΑ και τα σχετικά οριζόμενα στον Αθλητικό Νόμο 2725/99 και τις τροποποιήσεις του, ισχύει δε από την ψήφιση του από την γενική συνέλευση και εφεξής.

Για το Δ.Σ. της ΕΟΥΔΑ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΑΤΕΑΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΗΝΑΣ                               ΛΙΑΡΔΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ