ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΦΕΛΛΟ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΝΔΡΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ)

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΦΕΛΛΟ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΝΔΡΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ).

ΑΓΩΝΕΣ –  ΓΕΝΙΚΑ.

1.- Οι αγώνες που αναγνωρίζει και παρέχει την έγκρισή της η ΕΟΥΔΑ διοργανώνονται αποκλειστικά από συλλόγους της δύναμής της .

Με ευθύνη των διοργανωτών συλλόγων, διασφαλίζεται η πιστή τήρηση των κανόνων και το αδιάβλητο των αποτελεσμάτων. Οι αγώνες αυτοί μπορεί να έχουν χρηματικό αντίτιμο συμμετοχής, για την κάλυψη των οργανωτικών αναγκών των διοργανωτών συλλόγων, την ενίσχυση του Τομέα Αλιείας και την ενίσχυση της Εθνικής ομάδας για τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο/Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Το ύψος του αντιτίμου καθορίζεται στις αντίστοιχες Προκηρύξεις αγώνων.

2.- Απαγορεύεται στους συλλόγους η διοργάνωση πάσης φύσεως αγώνων χωρίς την έγγραφη έγκριση της ΕΟΥΔΑ. Απαγορεύεται στους συλλόγους και στους αθλητές τους, η συμμετοχή σε πάσης φύσεως αγώνες που δεν διαθέτουν την έγγραφη έγκριση της ΕΟΥΔΑ ,καθώς και την έγκριση της σε αγώνες του εξωτερικού.

3.- Αγώνες που αναγνωρίζει η ΕΟΥΔΑ και παρέχει την έγκριση της είναι οι κάτωθι:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ.

4.- Είναι ο αγώνας που διοργανώνει κάθε σύλλογος και λαμβάνουν μέρος όλοι οι αθλητές του που οφείλουν να διαθέτουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας της ΕΟΥΔΑ.

5.- Ο Εσωτερικός αγώνας μπορεί να είναι και προκριματικός.

6.- Ο Εσωτερικός αγώνας διοργανώνεται από τον σύλλογο πάντα με την έγγραφη έγκριση της ΕΟΥΔΑ, που ορίζει Αλυτάρχη.

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ.

7.- Είναι ο αγώνας που διοργανώνει  κάθε σύλλογος και λαμβάνουν μέρος συμμετέχοντες διαγωνιζόμενοι, από τουλάχιστον δύο (2) συλλόγους της δύναμης της ΕΟΥΔΑ, που διαθέτουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας και υγείας.

8.- Ο Διασυλλογικός αγώνας μπορεί να είναι προκριματικός ή πανελλήνιος

9.- Ο Διασυλλογικός αγώνας μπορεί να είναι και διεθνής.

10.- Στους Διασυλλογικούς αγώνες ο αριθμός των συλλόγων και των αθλητών που θα συμμετάσχουν είναι στην εκλεκτική δυνατότητα του διοργανωτή αναλόγως της υποδομής του και καθορίζεται στην αντίστοιχη Προκήρυξη του αγώνα.

11.- Ο Διασυλλογικός αγώνας διοργανώνεται από τον σύλλογο, πάντα με την έγγραφη έγκριση της ΕΟΥΔΑ που ορίζει Αλυτάρχη.

12.- Όλοι οι παραπάνω αγώνες διοργανώνονται με την σύμφωνη γνώμη των κατά τόπους Λιμεναρχείων και την άδεια τέλεσης αγώνα από τις κατά τόπους Περιφέρειες, σύμφωνα με την Νομοθεσία περί Αθλητικής Αλιείας.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ/ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ -ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ.

13.- Όλα όσα αφορούν τους Περιφερικούς/Προκριματικούς  το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα (ατομικό και ομαδικό) , την συγκρότηση της Εθνικής ομάδας, καθώς και την συμμετοχή των συλλόγων στις διάφορες αγωνιστικές  εκδηλώσεις  θα  καθορίζοντα απο την  ειδική Προκήρυξη η  οποία  θα εγκρίνεται από το εκάστοτε  Δ.Σ στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου με την οποία θα ενημερώνονται όλοι η σύλλογοι. Ειδικά για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 2021-2022 θα ισχύουν  οι προηγούμενοι κανονισμοί με τις προσαρτήσεις τους έως το τέλους των τωρινών αγωνιστικών υποχρεώσεων.

14.- Ο συμμετέχοντες στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Άντρες : Ηλικία από 21 ως 55 ετών.
  • Γυναίκες : Ηλικία από 21 ως 55 ετών.
  • Βετεράνοι : Ηλικία άνω των 55 ετών.
  • Νέοι : Ηλικία από 16 ως 21 ετών.
  • Έφηβοι : Ηλικία από 12 ως 16 ετών.

Αντίστοιχα συγκροτούνται και οι εθνικές ομάδες εφόσον υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός συμμετεχόντων. Δεν είναι δυνατή η συγκρότηση εθνικής από διαφορετικές κατηγορίες σύμφωνα με τον κανονισμό της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.)

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ.

15.- Την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα διασφαλίζει τριμελής Επιτροπή Αγώνα με επί κεφαλής τον Αλυτάρχη ο οποίος ορίζεται από την ΕΟΥΔΑ και δεν δύναται να αγωνίζεται.

16.- Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της Επιτροπής Αγώνα ορίζονται από τον διοργανωτή σύλλογο με την σύμφωνη γνώμη της ΕΟΥΔΑ.

17.- Όλα τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα αλλά και ο Αλυτάρχης πρέπει απαραιτήτως να γνωρίζουν τον παρόντα Κανονισμό, την ειδική προκήρυξη   και την προκήρυξη των αγώνων σε όλα τα άρθρα τους.

18.- Τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα κρίνουν και αποφασίζουν για όλα όσα αφορούν τον αγώνα κατά πλειοψηφία και ισότιμα.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΑ.

19.- Οι διοργανωτές σύλλογοι των αγώνων ζητούν εγγράφως από την ΕΟΥΔΑ την ανάθεση της διοργάνωσης και μόλις πάρουν την επίσης έγγραφη ανάθεση/έγκριση της ΕΟΥΔΑ οφείλουν:

α) Να μεριμνήσουν για την έκδοση άδειας τέλεσης αγώνα, η οποία πρέπει να εκδοθεί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες προ της ημερομηνίας τέλεσης του.

β) Να συμπληρώσουν και να αποστείλουν σε όλους τους συλλόγους της δύναμης της ΕΟΥΔΑ, που διαθέτουν τμήμα αθλητικής αλιείας την αντίστοιχη Προκήρυξη Αγώνα, τον παρόντα κανονισμό και την ειδική προκήρυξη του, την προς συμπλήρωση δήλωση συμμετοχής αθλητών καθώς και το πεδίο αγώνα.

20.- Οι σύλλογοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αγώνες υποχρεούνται να αποστείλουν τη δήλωση συμμετοχής αθλητών στο διοργανωτή σύλλογο και στον υπεύθυνο τομέα ( felosthalasa@eoyda.gr  ) τουλάχιστον (5) πέντε  ημέρες πριν. Η δήλωση συμμετοχής πρέπει απαραιτήτως να αναγράφει το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό Μητρώου των αθλητών από το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας. Η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον νόμιμο εκπρόσωπο του συλλόγου.

21.- Κάθε σύλλογος υποχρεωτικά πρέπει να δηλώνει έναν αρχηγό ο οποίος μπορεί να είναι και αγωνιζόμενος αθλητής. Αρχηγός μπορεί να δηλωθεί και εκτός από τους αγωνιζόμενους αθλητές ο οποίος όμως πρέπει να είναι παρών σε όλη την διάρκεια του αγώνα. Αν την αρμοδιότητα του αρχηγού ασκεί συμμετέχων αθλητής υπερισχύει η αρμοδιότητα του αθλητή και δεν δικαιούται να εγκαταλείψει τη θέση του. Ο αρχηγός της ομάδας είναι ο μόνος αρμόδιος για τυχόν υποβολή ενστάσεων.

22.- Συμβάσεις χορηγιών μεταξύ συλλόγων και χορηγών ή μεταξύ αθλητών και χορηγών κατατίθενται στην ΕΟΥΔΑ προς έγκριση σύμφωνα με το καταστατικό της και μόνο τότε επιτρέπεται στους Αθλητές να φέρουν σήματα χορηγών.

Ο αλιευτικός εξοπλισμός που χρησιμοποιούν οι αθλητές είναι της ελεύθερης επιλογής τους και ουδείς μπορεί να επιβάλλει το αντίθετο ούτε και κάτι τέτοιο μπορεί να προβλεφθεί σε σύμβαση χορηγίας χωρίς την σύμφωνη γνώμη του αθλητή.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΑ – ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ.

23.- Η διάρκεια του αγώνα καθορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη. Η ελάχιστη διάρκεια ορίζεται στις τέσσερεις (4) ώρες και ο κάθε αθλητής θα έχει στη διάθεσή του τουλάχιστον μιάμιση ώρα (1½) πριν την  έναρξη του αγώνα για να προετοιμαστεί.

24.- Η επιτροπή αγώνα έχει τη δυνατότητα να διακόψει τον αγώνα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή για λόγους ανωτέρας βίας που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των αθλητών. Σε αυτή την περίπτωση αν έχει συμπληρωθεί το ήμισυ της χρονικής διάρκειας του αγώνα, ο αγώνας είναι έγκυρος. Σε διαφορετική περίπτωση ο αγώνας ακυρώνεται και μετατίθεται σε διαφορετική ημερομηνία.

25.- Απαγορεύεται στους αθλητές η αλίευση στο πεδίο του αγώνα 12 ώρες προ της έναρξής του.

26.- Πριν την έναρξη του αγώνα αλλά και κατά την διάρκεια του θα πραγματοποιείται έλεγχος του αλιευτικού εξοπλισμού και των δολωμάτων. Τον έλεγχο μπορούν να πραγματοποιήσουν οι κριτές και τα μέλη της Επιτροπής αγώνα.

27.- Οι αθλητές μπορούν να συν ελέγχουν τους συναθλητές τους για την τήρηση των άρθρων του παρόντος κανονισμού και να ενημερώνουν τους κριτές ή την επιτροπή αγώνα σε πιθανή παράβαση. Σχετικά με τα άρθρα των αλιευτικών εργαλείων και των καταμετρήσεων, οι μόνοι υπεύθυνοι για την τήρηση των αντίστοιχων άρθρων είναι οι κριτές και τα μέλη της επιτροπής αγώνα.

28.- Μετά την λήξη του αγώνα  το ειδικό έντυπο καταγραφής των αλιευμάτων υπογράφεται από τον αθλητή και από τον κριτή και παραδίδεται στο μέλος της Επιτροπής αγώνα. Στη συνέχεια όλα τα έντυπα παραδίδονται στον Αλυτάρχη ο οποίος είναι ο μοναδικός υπεύθυνος να εκδώσει τα τελικά αποτελέσματα.

29.- Με την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων από τον Αλυτάρχη και προ της τελικής ανακοίνωσης τους, οι αρχηγοί των ομάδων έχουν δικαίωμα να τα ελέγξουν μέσα σε χρονικό διάστημα μισής (½) ώρας. Μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος ουδεμία ένσταση μπορεί να γίνει δεκτή όσον αφορά την έκδοση των αποτελεσμάτων.

ΤΟΜΕΙΣ – ΘΕΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ.

30.- Στους αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος η τράπεζα του αγώνα χωρίζεται σε τομείς  και ο αριθμός τους καθορίζεται αναλόγως των συμμετεχόντων αθλητών.

Στον πρώτο αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος οι τομείς θα είναι πέντε (5) αν συμμετέχουν έως 40 αθλητές. Από τον δεύτερο αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος ο αριθμός των τομέων καθορίζεται από τον υποχρεωτικό αριθμό αθλητών (στο συγκεκριμένο παράδειγμα 8) όπως αυτός διαμορφώθηκε από τον πρώτο αγώνα και ο αριθμός αυτός ισχύει μέχρι το τέλος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Αν οι συμμετοχές δεν συμπληρώνουν ακέραια τον υποχρεωτικό αριθμό αθλητών κάθε τομέα τότε δημιουργείται ένας τεχνητός τομέας και μέσα σε αυτόν τοποθετούνται οι αθλητές που περισσεύουν.

Ο τεχνητός τομέας τοποθετείται πάντα στο τέλος του τελευταίου κανονικού τομέα.

Οι αθλητές του τεχνητού τομέα μαζί με τους διπλανούς αθλητές του τελευταίου κανονικού τομέα που υπολείπονται σχηματίζουν τον υποχρεωτικό αριθμό αθλητών.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Στον αγώνα συμμετέχουν 26 αθλητές και δημιουργούνται 3 τομείς με 8 αθλητές ο κάθε τομέας ενώ οι δύο αθλητές που περισσεύουν μπαίνουν στον τεχνητό τομέα.

Α ΤΟΜΕΑΣ 7 αθλητές ,θέσεις  1 έως 8

Β ΤΟΜΕΑΣ 7 αθλητές, θέσεις  9 έως 16

Γ  ΤΟΜΕΑΣ 7 αθλητές, θέσεις  17 έως 24

ΤΕΧΝ ΤΟΜΕΑΣ 2 αθλητές, θέσεις  25 έως 26.

Οι  αθλητές του τεχνητού τομέα με τους αριθμούς 25 και 26 σχηματίζουν έναν κανονικό τομέα  παίρνοντας τους διπλανούς τους αθλητές  από τον τομέα Γ με αριθμούς 19 έως και 24 ώστε όλοι μαζί να σχηματίσουν τον αριθμό οχτώ (8) που πρέπει υποχρεωτικά να έχει ο κάθε τομέας. Η θέση  που θα καταλάβουν οι δύο αθλητές μαζί με τους υπόλοιπους έξι (6) θα τους δώσει τον βαθμό ποινής ενώ για τους έξι (6) αθλητές του Γ τομέα η θέση ποινής τους θα καθοριστεί από τον δικό τους τομέα.

31.- Οι θέσεις των αθλητών στην τράπεζα του αγώνα και στους τομείς που έχουν καθοριστεί πραγματοποιείται με το πρόγραμμα κληρώσεων  ή με κλήρωση πριν τον αγώνα ως εξής:

Κατ’ αρχήν καλούνται οι σύλλογοι που διαθέτουν τουλάχιστον έναν αθλητή σε κάθε τομέα. Αφού κληρωθούν όλες οι ομάδες των συλλόγων που συμπληρώνουν πλήρως τους τομείς (1η ομάδα όλων των συλλόγων, δεύτερη ομάδα κοκ.) καλούνται οι σύλλογοι που ο συνολικός αριθμός αθλητών τους δεν συμπληρώνουν όλους τους τομείς, με σειρά πλειοψηφίας και τέλος οι αθλητές των συλλόγων που περισσεύουν από τις ομάδες.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΓΩΝΑ.

32.- Η σύγκριση των τελικών βαθμών όλων των αθλητών του ιδίου Τομέα δίνει την τελική κατάταξη τομέα.

33.- Νικητής του τομέα είναι ο αθλητής με το μεγαλύτερο σύνολο βαθμών και η τελική κατάταξη στον κάθε τομέα αποτελούν και τους βαθμούς ποινής κάθε αθλητή.

34.- Η τελική ατομική κατάταξη του αγώνα διαμορφώνεται συγκρίνοντας τους πρώτους κάθε τομέα μεταξύ τους για την κατάληψη των πρώτων θέσεων της τελικής κατάταξης, οι δεύτεροι κάθε τομέα για την κατάληψη των επόμενων θέσεων κ.ο.κ.

Παράδειγμα: Αν  οι τομείς είναι τρείς (3) τότε οι τρείς  (3) πρώτοι αθλητές κάθε τομέα αφού συγκριθεί η βαθμολογία τους θα καταλάβουν τις θέσεις 1-3 με βαθμό ποινής το ένα (1) και για τους τρείς αθλητές, δεύτεροι του κάθε τομέα τις θέσεις 4-6 με βαθμούς ποινής το δύο (2), οι τρίτοι του κάθε τομέα τις θέσεις 7-9 με βαθμούς ποινής το τρία (3) κ.ο.κ. Αν οι τομείς είναι πέντε (5) τότε οι πρώτοι αθλητές κάθε τομέα καταλαμβάνουν τις θέσεις 1 έως 5 κ.ο.κ.

ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ.

35.- Στην ατομική κατάταξη η καλύτερη θέση δίνεται στον αθλητή με τους περισσότερους βαθμούς αλιευμάτων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας η καλύτερη θέση δίνεται στον αθλητή που αλίευσε τα περισσότερα ψάρια. Αν και μετά από αυτά εξακολουθεί να υπάρχει ισοβαθμία τότε η καλύτερη θέση δίνεται στον αθλητή που αλίευσε το βαρύτερο ψάρι.

36.- Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη γενική κατάταξη, για δύο ή παραπάνω αθλητές, την καλύτερη θέση παίρνει ο αθλητής που έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς στο σύνολο των αγώνων. Αν και μετά από αυτό το άθροισμα εξακολουθεί να υπάρχει ισοβαθμία η καλύτερη θέση δίνεται στον αθλητή που έχει καλύτερες θέσεις στους επιμέρους αγώνες.

ΑΘΛΗΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ.

37.- Στους αθλητές που δεν έχουν πιάσει κανένα αλίευμα ο βαθμός ποινής του τομέα τους  δίνεται, ως εξής:

Προσθέτουμε μεταξύ τους όλες τις θέσεις στον τομέα μετά τον τελευταίο αθλητή που έχει πιάσει ψάρια. Το άθροισμα αυτό διαιρείται με τον αριθμό των αθλητών χωρίς κανένα ψάρι. Το νούμερο που προκύπτει δίνει την θέση όλων αυτών των αθλητών στον τομέα τους.

Παράδειγμα

Στον Α τομέα συμμετέχουν 7 αθλητές

Έχουν καταλάβει σειρά κατάταξης οι πέντε (5) αθλητές (θέσεις 1η έως και 5η) και οι υπόλοιποι δύο (2) αθλητές δεν έχουν κανένα ψάρι.

Προσθέτουμε όλες τις υπόλοιπες μετά την 5η θέσεις δηλαδή  την 6η και την 7η, 6 + 7 = 13

Διαιρούμε το άθροισμα 13 δια του αριθμού των αθλητών που δεν έχουν αλιεύσει κανένα ψάρι,

13 : 2 = 6,5

Όλοι οι αθλητές που δεν έχουν αλιεύσει κανένα ψάρι καταλαμβάνουν βαθμό ποινής  6,5.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ.

38.- Αλιεύματα που είναι αγκιστρωμένα μόνο στο σώμα τους μετράνε στην βαθμολογία.

39 .- Εάν ένα αλίευμα αγκιστρωθεί από το στόμα από έναν αθλητή και στην συνέχεια το ίδιο ψάρι αγκιστρωθεί στο σώμα από έναν άλλο αθλητή, τότε το ψάρι μετράει στην βαθμολογία του αθλητή που το έχει αγκιστρώσει από το στόμα. Αν ένα αλίευμα είναι αγκιστρωμένο από το στόμα και από τους δύο αθλητές δεν καταμετράται σε κανέναν.

40.- Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι αθλητές φέρουν μπερδεμένες αρματωσιές με αγκιστρωμένο ένα ή περισσότερα ψάρια δεν επιτρέπεται να τα ξαγκιστρώσουν χωρίς την παρουσία κριτή και μέχρι να διαπιστωθεί σε ποιον ανήκει το αλίευμα.

ΜΕΤΡΗΣΙΜΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ.

41.- Μετρήσιμα είναι όλα τα είδη αλιευμάτων.

  1. – Δεν καταμετρώνται τα μαλάκια ή καρκινοειδή τα οποία απελευθερώνονται άμεσα. Αθλητής που δεν θα προβεί στην άμεση απελευθέρωση τους ακυρώνεται από τον αγώνα.

43.- Η διαδικασία φύλαξης των αλιευμάτων γίνεται ως εξής:

α) Κάθε αθλητής που θα συλλάβει αλίευμα, το απαγκιστρώνει προσεκτικά. Αν η απαγκίστρωση δεν μπορεί να γίνει, τότε ο αθλητής είναι υποχρεωμένος να κόψει το παράμαλλο.

β) Το αλίευμα μετά την απαγκίστρωση του, τοποθετείται στο δίχτυ φύλαξης (Keepnet) το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε όλη τη διάρκεια του αγώνα εντός της θάλασσας.

44.- Η διαδικασία καταμέτρησης των αλιευμάτων γίνεται ως εξής :

α) Με την λήξη του αγώνα όλοι οι αθλητές βγάζουν τις αρματωσιές τους από τη θάλασσα και περιμένουν την Επιτροπή καταμέτρησης των αλιευμάτων. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ να βγάλουν το δίχτυ φύλαξης των αλιευμάτων αν δεν είναι παρόντα τα μέλη της Επιτροπής καταμέτρησης και αν αυτό συμβεί ο αθλητής μηδενίζεται και τα αλιεύματα δεν καταμετρώνται.

Η καταγραφή των αλιευμάτων γίνεται ως εξής:

1.- Γίνεται ζύγιση καθώς και καταμέτρηση , καταγραφή όλων των αλιευμάτων του αθλητή (για περιπτώσεις ισοβαθμίας).

2.- Ζυγίζεται και καταγράφεται το βάρος του μεγαλύτερου αλιεύματος κάθε αθλητή (για περιπτώσεις ισοβαθμίας).

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

45.- α) Κάθε γραμμάριο βάρους αλιεύματος  λαμβάνει 1 βαθμό ανεξαρτήτως τους είδους του. β)Δεν καταμετρώνται αλιεύματα ίδια με εκείνα που έχουν οριστεί από την σχετική προκήρυξη   του αγώνα ως δόλωμα. πχ η σαρδέλα.

46.- Το συνολικό βάρος των αλιευμάτων  αποτελούν την ατομική βαθμολογία του αθλητή.

ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ.

47.- Κατά την διάρκεια του αγώνα κάθε αθλητής χρησιμοποιεί μόνο ένα καλάμι που φέρει αρματωσιά με ένα (1) αγκίστρι.

48.- Το ελάχιστο μήκος του καλαμιού ορίζεται στα 2,0 μέτρα και το μέγιστο μήκος στα 9 μέτρα.

49.- Η χρήση μηχανισμού είναι προαιρετική.

50.- Η κύρια πετονιά αλλά και το παράμαλλο πρέπει να είναι από υλικό μονοϊνικό ή πολυϊνικό. (πετονιά ή νήμα).

51.- Απαγορεύεται η χρήση σύρματος για την κύρια πετονιά και το παράμαλλο.

52.- Επιτρέπονται μόνο μονά αγκίστρια με ελάχιστο άνοιγμα 5 χιλ. μεταξύ κορμού και ακίδας.

53.- Απαγορεύονται οι σαλαγκιές.

54.- Απαγορεύεται στους αθλητές να έχουν εντός της θάλασσας ταυτόχρονα περισσότερα από ένα καλάμια.

55.- Απαγορεύεται στους αθλητές να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα καταγραφής του βυθού και του βάθους.

56.- Απαγορεύεται στους αθλητές να χρησιμοποιούν φελλούς μαλαγρωτές.

57.- Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός του κάθε αθλητή πρέπει να περιλαμβάνει: Απαγκιστρωτή, απόχη καθώς και δίχτυ φύλαξης αλιευμάτων (Keepnet) το οποίο πρέπει να είναι μεγαλύτερο από ένα (1) μέτρο. Η τοποθέτηση του διχτυού φύλαξης πρέπει υποχρεωτικά να επιτρέπει τη βύθισή του στη θάλασσα τουλάχιστον 40 πόντους. Αθλητές που δεν θα φέρουν τον υποχρεωτικό εξοπλισμό δεν θα συμμετέχουν στον αγώνα.

ΓΕΝΙΚΑ.

58.- Κατά την διάρκεια του αγώνα κάθε αθλητής μπορεί να έχει όσα εφεδρικά καλάμια επιθυμεί, τα οποία επιτρέπεται να φέρουν αρματωσιά.

59.- Μετά την ρίψη της αρματωσιάς το καλάμι μπορεί να τοποθετηθεί σε ειδική βάση στήριξης ή να το κρατάει ο αθλητής στο χέρι. Απαγορεύεται οι αθλητές να μαζεύουν (σέρνουν) την πετονιά παρά μόνο για να την τεντώσουν.

60.- Μετά τη ρίψη της αρματωσιάς επιβάλλεται η ανάδυση της κεραίας του φελλού στην επιφάνεια της θάλασσας.

61.- Απαγορεύεται η χρήση τεχνητών δολωμάτων.

62.- Το πλάτος του χώρου αλίευσης (ψαρεύτρας) που αντιστοιχεί σε κάθε αθλητή δεν μπορεί να είναι μικρότερο από επτά(7) μέτρα. Οι ψαρεύτρες του κάθε τομέα πρέπει να τοποθετούνται σε οριζόντια διάταξη και να αποφεύγονται οι εσωτερικές γωνίες των λιμανιών ώστε να μην διασταυρώνονται οι αρματωσιές των αθλητών.

Οι θέσεις του κάθε τομέα επιβάλλεται να είναι συνεχόμενες χωρίς να παρεμβάλλονται εμπόδια (αγκυροβολημένα πλοία, ρεμέτζα κ.λπ.) που χωρίζουν τον τομέα. Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατό θα πρέπει να μετακινείται όλος ο τομέας σε διαφορετικό μέρος του λιμανιού παρέχοντας στους αθλητές του τομέα ίδιες συνθήκες.

63.- Κάθε αθλητής χρησιμοποιεί το αντίστοιχο νοητό με την ψαρεύτρα του αλιευτικό πεδίο.

64.- Απαγορεύεται οι αθλητές να παρενοχλούν με οποιοδήποτε τρόπο τους διπλανούς τους συναθλητές. Αν η παρενόχληση συμβεί αποδεδειγμένα περισσότερες από δύο φορές ο αθλητής μηδενίζεται και κατά συνέπεια αποβάλλεται από τον αγώνα.

65.- Απαγορεύεται στους αθλητές να βρίσκονται στο χώρο συναθλητή τους κατά την διάρκεια του αγώνα. Απαγορεύεται σε άτομα εκτός των κριτών και της επιτροπής αγώνα να βρίσκονται στις ψαρεύτρες των αθλητών.  Σε περίπτωση που ο αθλητής ανακτά μεγάλο ψάρι, επιτρέπεται να εισέλθει σε διπλανή ψαρεύτρα, για σύντομο χρονικό διάστημα μέχρι να βγάλει το ψάρι. Ο αθλητής της διπλανής ψαρεύτρας απαγορεύεται να εμποδίσει με οποιονδήποτε τρόπο τον αθλητή που φέρνει το ψάρι.

Ο αθλητής έχει δικαίωμα να ζητήσει βοήθεια από τον εκάστοτε κριτή να τον βοηθήσει με την απόχη .

66.- Τα είδη των δολωμάτων και η ποσότητα τους για κάθε αγώνα καθορίζονται στην Προκήρυξη αγώνα με απόφαση του διοργανωτή συλλόγου και τη σύμφωνη γνώμη του Τομέα Αλιείας από την ακτή της ΕΟΥΔΑ. Απαγορεύεται η κατοχή και χρήση άλλου δολώματος από τον αθλητή ή των ιδίων αλλά σε διαφορετική ποσότητα εφ’ όσον αυτή είναι καθορισμένη στην προκήρυξη του αγώνα.

67.- Επιτρέπεται η χρήση μαλάγρας και ισχύει αυτούσια το ανωτέρω άρθρο 68. Σε περίπτωση  χορηγίας προς το σύνολο των αθλητών όσον αφορά τη μαλάγρα  η χρήση από τους αθλητές  είναι προαιρετική . Απαγορεύεται κάθε μέσο ρίψης ή και βύθισης της μαλάγρας όπως pva, τούλι, φελλοί μαλαγρωτές κ.λπ. και η ρίψη της στην θάλασσα πραγματοποιείται είτε με το χέρι είτε με ειδική κουτάλα ή σφεντόνα.

68.- Απαγορεύεται η χρήση ενισχυτικών υλικών έντονης οσμής. Η Επιτροπή Αγώνα έχει το δικαίωμα να πάρει, δείγματα των δολωμάτων ή της μαλάγρας από οποιονδήποτε αθλητή αντικαθιστώντας τα με άλλα, οποιαδήποτε στιγμή του αγώνα προς έλεγχο. Η απόδειξη τυχόν χρησιμοποίησης υλικών έντονης οσμής χρειάζεται ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής αγώνα.

69.- Είναι υποχρεωτικό  να υπάρχει ενας(1) κριτής σε κάθε τομέα με ευθύνη των διοργανωτών συλλόγων. Οι κριτές απαγορεύεται να εγκαταλείπουν την θέση τους για οποιονδήποτε λόγο και αν αυτό θεωρηθεί απαραίτητο, θα γίνεται μόνο μετά από ενημέρωση της Επιτροπής αγώνα και αντικατάσταση τους.

70.- Κατά τη διάρκεια του αγώνα οι αθλητές επικοινωνούν μόνο με τον κριτή τους και με τον αρχηγό της ομάδας τους (μέσω του κριτή τους) αν κριθεί απαραίτητο για υποβολή ένστασης, ο οποίος μπορεί να εισέλθει στην ψαρεύτρα τους με άδεια και συνοδεία μέλους της Επιτροπής αγώνα.

71.- Αθλητές που αποσύρουν τον αλιευτικό τους εξοπλισμό και σταματούν το ψάρεμα πριν το τέλος του αγώνα ακυρώνονται και κατά συνέπεια τα αλιεύματα που έχουν, μέχρι την στιγμή που σταμάτησαν, δεν γίνονται δεκτά για την τελική καταμέτρηση.

72.- Επιτρέπεται να απομακρυνθεί ο αθλητής από την ψαρεύτρα του για μικρό χρονικό διάστημα, αφού πάρει την άδεια του κριτή του. Κατά τη διάρκεια της απουσίας του ο αθλητής θα πρέπει υποχρεωτικά να ανακτήσει την αρματωσιά του από τη θάλασσα.

73.- Με τη λήξη του αγώνα, οι αθλητές πρέπει να βγάλουν αμέσως την αρματωσιά τους από την θάλασσα και να περιμένουν στην ψαρεύτρα τους έως ότου πραγματοποιηθεί η καταμέτρηση από την Επιτροπή αγώνα. Σε περίπτωση που ο αθλητής ανακτά ψάρι ταυτόχρονα με τη λήξη του αγώνα το αλίευμα αυτό καταμετράται κανονικά στη βαθμολογία του αθλητή.

74.- Ο παρών Κανονισμός είναι εναρμονισμένος με τον τελευταίο Κανονισμό της FIPS-M και δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με νεότερες αποφάσεις της FIPS-M ή/και της ΕΟΥΔΑ, σε καμία περίπτωση όμως κατά την διάρκεια της εκάστοτε αγωνιστικής περιόδου. Για τυχόν ασάφειες του παρόντος Κανονισμού μόνη αρμόδια είναι η ΕΟΥΔΑ την οποία κατά την διάρκεια του αγώνα εκπροσωπεί μόνο ο υπεύθυνος τομέα και σε περίπτωση που δεν είναι παρόν, ο Αλυτάρχης ο οποίος αποφασίζει σχετικά χωρίς να χρειάζεται την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Αγώνα.

75.-ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Υ.Δ.Α κατά τη κρίση του έχει το δικαίωμα να τροποποιεί, να αναβάλει και να μεταθέτει το πρόγραμμα των επισήμων αγωνιστικών αλλά και των τουρνουά.

76.- Ο παρών Κανονισμός αποτελείται από εβδομήντα έξι (76) άρθρα και την ειδική προκήρυξη . Άπαντα έχουν εγκριθεί στο σύνολο τους από την γενική συνέλευση της ΕΟΥΔΑ και έχουν αποσταλεί στην ΓΓΑ σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΟΥΔΑ και τα σχετικά οριζόμενα στον Αθλητικό Νόμο 2725/99 και τις τροποποιήσεις του, ισχύει δε από την ψήφιση του από την γενική συνέλευση και εφεξής.

Για το Δ.Σ. της ΕΟΥΔΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΑΤΕΑΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΗΝΑΣ                               ΛΙΑΡΔΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

 

Share